پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

بخشی از پاورپوینت
مدل های احتمال برای متغیرهای پیوسته
توضیح احتمال یک متغیر تصادفی پیوسته را می توان به صورت شکل همواری از بافت نگار فراوانی نسبی برای تعداد زیادی مساده تصور نمود.

یاد آوری : خواص بافت نگار فراوانی
الف) مساحت کل سطح زیر بافت نگار برابر با یک است.
ب) به ازای هر دو مقطه A و B ، که هر یک نقطه ای کرانه ای از یک رده است ، فراوانی نسبی اندازه ها در فاصله a تا b برابر با مساحت زیر بافت نگار محدود به این فاصله است.

بافت نگار فراوانی نسبی وزن 100 نوزاد

بافت نگار فراوانی نسبی وزن 100 نوزاد در موقع تولد با رده به طول یک کیلو

بافت نگار فراوانی نسبی وزن 5000 نوزاد

بافت نگار فراوانی نسبی وزن 5000 نوزاد در موقع تولد با رده به طول 1/8 کیلو

منحنی چگالی احتمال برای متغیر تصادفی پیوسته

منحنی چگالی احتمال برای متغیر تصادفی پیوسته x (وزن نوزاد در موقع تولد).

تابع چگالی احتمال f(x) ، توزیع احتمال یک متغیر تصادفی پیوسته را توصیف می کند و دارای خواص زیر است.

الف) مساحت کل زیر منحنی چگالی برابر با یک است.
ب) مساحت زیر منحنی چگالی بین a و b مساوی با p[a < x < b] .
ج) f(x) مثبت یا صفر است.

برای یک متغیر تصادفی پیوسته احتمال آن که x = x همیشه صفر است و فقط احتمال قرا گرفتن x در یک فاصله ، صحبت به میان می آید.

مساحت

مشخص کردن مدل احتمال
مدل احتمال متغیر تصادفی پیوسته به وسیله شکل ریاضی تابع چگالی احتمال مشخص می شود.

وقتی که تعداد نسبتا زیادی از مشاهدات مربوط به یک متغیر تصادفی در دسترس باشند، سعی می کنیم قسمت بالای نردبانی شکل بافت نگار فراوانی نسبی را به وسیله یک منحنی زیاضی تقریب کنیم.

در تعیین یک چنین منحنی تقریبی، باید معیار های سادگی شکل و امساک در استفاده از پارمترها را در نظر گرفت تا مدل در روش های استنباط آماری قابل استفاده باشد.

وقتی تعداد زیادی از داده ها در دسترس نباشد، ممکن است به طور آزمایشی مدل قابل قبولی را بپذیریم که داده های خاص از یک منبع مشابه ، پیش پای ما می گذارند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 44

فرمت فایل: پاورپوینت