آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

مقدمه
پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.
همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کتاب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد. در این بحث نمونه هایی از عواملی که در زیر مورد بحث است آمده است:

۱ـ دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها
۲ـ نمودار داده ها
۳ـ شاخص های مرکزی
۴ـ شاخص های پراکندگی

فهرست مطالب
مقدمه
جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته
جدول فراوانی؛ فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی
جدول فراوانی داده ها؛ فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها
نمودارها و تحلیل داده ها
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
شاخص های مرکزی
میانگین
شاخص های پراکندگی
انحراف معیار
ضریب تغییرات :

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD