جزوه آموزشی تحلیل عاملی

جزوه آموزشی تحلیل عاملی

تعریف و درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن

چکیده جزوه آموزشی تحلیل عاملی
تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته امار چند متغیری است که در جهت دستیابی به بسیاری از هدفهای علمی و پژوهشی مانند مدلسازی ، فرضیه سازی،رواسازی تست ها،تشخیص پاره تست ها،.  وفراهم ساختن زمینه اجرای سایر روشهای پیشرفته اماری مانند رگرسیون چند متغیری و معادلات ساختاری به کار می رود.

اما پیچیدگی و دشواری درک ، اجرا تفسیر نتایج تحلیل عاملی موجب شده است بسیاری از کاربران بدون اشنایی با منطق زیر بنایی ،. محدودیتها ونیز دامنه کاربرد آن ،. به اجرا و بکارگیری یافته های حاصل از ان بپردازند و بدین ترتیب زمینه ساز تفسیر های نامعتبر و ناروا ونیز تعمیم های نادرست از پدیده ها و متغیرهای مورد مطالعه گردند. تحقیق حاضر، به معرفی این تکنیک، کاربردها و روشهای پیاده سازی آن می پردازد.

تحلیل عاملی چیست

فهرست مطالب
۱٫ چکیده
۲٫ مقدمه
۳٫ تعریف تحلیل عاملی
۴٫ درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن
۵٫ مفاهیم کلیدی در تحلیل عاملی
۶٫ مدل عاملی مقدماتی
۷٫ هدف تحلیل عاملی
۸٫ مثال بار عاملی
۸٫ ۱٫ تفسیر و معنای عامل‌ها
۹٫ انواع تحلیل عاملی
۹٫ ۱٫ تحلیل عاملی اکتشافی(Exploratory factor analysis (EFA) ):
۹٫ ۲٫ تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory factor analysis (CFA) ):
۱۰٫ رابطه تحلیل عاملی با سایر فنون تحلیل آماری چند متغیری
۱۱٫ کاربرد های تحلیل عاملی
۱۲٫ مدل های تحلیل عاملی اکتشافی
۱۳٫ مراحل اجرای تحلیل عاملی
۱۴٫ تصمیم گیری در تحلیل عاملی
۱۴٫ ۱٫ معنی داری ماتریس همبستگی
۱۴٫ ۲٫ حجم نمونه
۱۴٫ ۳٫ انتخاب نوع ماتریس همبستگی
۱۴٫ ۴٫ انتخاب مدل عاملی
۱۴٫ ۵٫ روش استخراج عامل ها
۱۴٫ ۶٫ انتخاب نهایی عامل ها
۱۵٫ توصیه هایی درباره کاربرد تحلیل عاملی
۱۶٫ برخی از حوزه های کاربردی تحلیل عاملی
۱۶٫ ۱٫ تحلیل عاملی در روانسنجی و روانشناسی
۱۶٫ ۱٫ ۱٫ مزایا
۱۶٫ ۱٫ ۲٫ معایب
۱۶٫ ۲٫ تحلیل عاملی در بازاریابی
۱۶٫ ۲٫ ۱٫ گام های اساسی
۱۶٫ ۲٫ ۲٫ جمع آوری داده ها
۱۶٫ ۲٫ ۳٫ تحلیل داده ها
۱۶٫ ۲٫ ۴٫ مزایا
۱۶٫ ۲٫ ۵٫ معایب
۱۶٫ ۳٫ سایر حوزه ها
۱۷٫ منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: PDF