پاورپوینت کنترل فرآیند آماری

پاورپوینت کنترل فرآیند آماری

پاورپوینت کنترل فرآیند آماری یک ابزار آموزشی برای آشنایی با مفاهیم و کاربردهای کنترل فرآیند آماری است.

کنترل فرآیند آماری

اگر قرار باشد یک محصول مشخصات مورد نظر مشتری را دارا باشد آنگاه این محصول باید بوسیله یک فرایند پایدار یا تکرار پذیر تولید گردد.

به عبارت دیگر
فرآیند تولید باید از تغییرپذیری کمی در حول مقدار هدف یا  ابعاد اسمی(Nominal Dimensions)  مشخصات کیفی محصول یا خدمت برخوردار باشد.
کنترل فرآیند آماری مجموعه ای قدرتمند و توانا از ابزار حل مشکل است که در ایجاد ثبات در فرآیند و بهبود کارآیی از طریق کاهش تغییرپذیری مفید واقع می گردد.
در هر فرآیند مقدار خاصی تغییرپذیری   به طور ذاتی وجود دارد.

این تغییرپذیری ذاتی در اثر انباشته شدن مجموعه زیادی از انحراقات کوچک و غیرقابل اجتناب به وجود می آید.
در کنترل کیفیت آماری این تغییرپذیری را معمولا به عنوان یک سیستم پایدار می شناسیم. فرآیندی که فقط در حضور انحرافات تصادفی عمل کند را فرآیند تحت کنترل آماری نامند.
منابع ایجاد تغییرپذیری در فرآیند که شامل انحرافات تصادفی نیست را انحرافات با دلیل(Assignable Causes) نامند
فرآیندی که در حضور انحرافات با دلیل عمل کند را فرآیند خارج کنترل نامند.

ابزار هفتگانه SPC

1-هیستوگرام
2-برگه کنترل
3-نمودار پارتو
4-نمودار علت ومعلول
5-نمودار تمرکز نقصها
6-نمودار پراکندگی
7-نمودار کنترل

هیستوگرام

کنترل کردن یک کیفیت به زبان آماری
1-توزیع، طبیعی(نرمال) باشد
2-مرکزیت آن منطبق بر هدف باشد
3-پراکندگی توزیع کم باشد

برای نمودارهای کنترل نظیر آزمون فرضها

احتمال خطای نوع اول:
بیانگر حالت خارج از کنترل، هنگامی که فرآیند تحت کنترل قرار دارد

احتمال خطای نوع دوم:
بیانگر حالت تحت کنترل، در حالی که واقعا فرآیند در حالت خارج از کنترل است

چند نکته
مهمترین دلایل استفاده ازیک نمودار کنترل
بهبود وضعیت موجود در یک فرآیند
اغلب فرآیندها در شرایط کنترل آماری به سر نمی برند
استفاده دقیق و مستمر از نمودارهای کنترل به شناسایی انحرافات با دلیل کمک می کند.
نمودار کنترل فقط انحرافات با دلیل را شناسایی می کند.
نمودار کنترل به عنوان ابزاری جهت تخمین یک پارامتر
توجه به طراحی نمودار کنترل(حدود کنترل ،انتخاب اندازه نمونه و فراوانی نمونه گیری)
کتاب راهنمای وسترن الکتریک یکسری از قوانین را برای شناسایی روندهای غیرتصادفی در نمودارهای کنترل پیشنهاد می کند. مشاهده هر یک از موارد زیر بیانگر این واقعیت است که فرآیند در حالت خارج از کنترل است:

1-یک نقطه خارج از حدود سه انحراف معیار
2-4از5 نقطه متوالی خارچ از حدود 1 انحراف معیار
3-رسم 8 نقطه متوالی در یک طرف خط مرکز
4-دو از سه نقطه متوالی خارج از حدود هشدار دو انحراف معیار

ابزار هفتگانه عالی فقط جنبه فنی SPC هستند

SPC یک نگرش و طرز تفکر است
یک میل و آرزو برای کلیه افراد سازمان جهت برقراری یک سیستم بهبود مستمر در زمینه کیفیت و بهره وری
یک چنین نگرش و طرز تفکری بیشترین پیشرفت خود را زمانی خواهد داشت که مدیریت در فرآیند بهبود کیفیت مشارکت نماید

عناصری که در اجرای موفقیت آمیز یک برنامه SPC در سطح سازمان نقش دارند:
رهبری مدیریت
نگرش تیمی
آموزش پرسنل در کلیه سطوح
مکانیزمی برای تشخیص موفقیت
تاکید بر بهبود مستمر

نمودارهای کنترلی وصفی ها

معیوب  Defective
کالا برای کیفیت مورد مطالعه قابل استفاده نیست
عیب Defect
تعدادی عیب روی کالا می تواند مجاز باشد

نمودار کنترل برای نسبت اقلام معیوب نمودارp

نسبت اقلام معیوب: نسبت اقلام معیوب جامعه به تعداد کل اقلام جامعه
یک محصول می تواند دارای چند مشخصه کیفی باشد، اگر یک یا چند مشخصه کیفی محصولی با استاندارد انطباق نداشته باشد، محصول معیوب شناخته می شود
اصول آماری نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب بر توزیع 2جمله ای استوار است

برای استفاده از نمودار p

انتخاب نمونه های n تایی
تعیین نسبت اقلام معیوب(p)
رسم مقادیرp در نمودار

فهرست مطالب

ابزار هفتگانه
مدل عمومی برای نمودار های کنترل
ابزار هفتگانه عالی فقط جنبه فنی SPC هستند
نمودارهای کنترلی وصفی ها
برای استفاده از نمودار p
نمودارهای کنترل

مقاله کنترل فرآیند آماری دارای 62 صفحه و به صورت پاورپوینت تدوین شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 62

فرمت فایل: پاورپوینت