پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی

پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی

کنفرانس درباره کاربرد رادیو ایزوتوپ ها و انرژِی هسته ای در کشاورزی و صنایع غذایی است.
امیدوارم که توانسته باشم اطلاعات مفیدی را در این زمینه به مخاطبینم انتقال دهم.
البته کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها در کشاورزی و صنایع غذایی امروزه آنقدر وسیع و پیشرفته است که صحبت درباره آنها در یک کنفرانس دانشجویی اصلا مقدور نیست و نمیتوان درباره ی وسعت این علم صحبت چندانی نمود و فقط درباره کلیات آن صحبت میکنیم.

ما امروز درباره کاربرد های این تکنولوژی در کشاورزی  در کشور عزیزمان ایران صحبت میکنیم.

تحقیقات کاربردی کشاورزی هسته ای ایران

فعالیت های پژوهشی کشاورزی هسته ای در راستای استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای جهت کمک به حل مشکلات کشاورزی کشور با امکانات آزمایشگاهی مجهز و پیشرفته در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای شهریار انجام میشود.

اهداف کلی تحقیقات کشاورزی هسته ای

 • اصلاح صفت یا صفات گیاهان زراعی و باغی به منظور افزایش کمیت و بهبود کیفیت با ایجاد موتاسیون به کمک پرتوهای یونساز و بیوتکنولوژی.
 • استفاده از رادیو ایزوتوپ ها و ایزوتوپ های پایدار در بررسی روابط آب،خاک و گیاه به منظور افزایش بهره وری نهاده ها در کشاورزی.
 • استفاده از پرتوهای یون ساز به منظور کنترل آفات، افزایش زمان نگهداری وجلوگیری از ضاسعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
 • افزایش بازدهی محصولات دامی از نظر کمی و کیفی با استفاده از روش های هسته ای
 • انتقال دانش، فراهم کردن امکانات تحقیقاتی، تربیت نیروی متخصص و اشاعه روش های هسته ای در تحقیقات علوم کشاورزی کشور.

برای دستیابی به اهداف گفته شده  فعالیت های تحقیقاتی زیر انجام میشوند:

 • ژنتیک و اصلاح نباتات
 • کاربرد تکنیک های هسته ای در مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاهی
 • نگهداری مواد غذایی و کنترل آفات
 • بهداشت و فرآورده های دام

ژنتیک واصلاح نباتات

کاربرد تکنیک موتاسیون در جهت افزایش تنوع ژنتیکی و تثبیت صفات مطلوب ایجاد شده در غلات و دانه های روغنی، گیاهان صنعتی، درختان میوه و گیاهان دارویی
استفاده از روش های پیشرفته بیوتکنولوژی و تلفیق آن با روش موتاسیون جهت تسریع در امر به نژادی
دستیابی به فناوری مولکولی و مارکرهای مولکولی جهت انتخاب گیاهان برتر از مراح اولیه رشد گیاه.

آزمایشگاه سیتوژنتیک گیاهی

بررسی تاثیرپرتوهای یونسازدر سطح کروموزومی، هدف کار محققان در این ازمایشگاه می باشد.
انواع موتاسیون کروموزومی و شکل های مختلف نوترکیبی در کروموزوم های گندم، جو، برنج و غیره در این آزمایشگاه بررسی شده اند.

کاربرد تکنیک های هسته ای در مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاهی

اهداف

 • تهیه الگوی کاربردی ایزوتوپ های پایدار و ناپایدار در تحقیقات و تولید محصولات کشاورزی
 • تهیه الگوی کاربردی روش نوترون متری در تحقیقات و مصرف اب در کشاورزی
 • کاربرد الگوی تهیه شده در راستای اهداف کشاورزی پایدار در کشور

آزمایش آب و خاک:

در این آزمایش به اندازه گیری و کنترل رطوبت خاک به روش نوترون متری، سنجش شیمیایی نمونه های خاک و گیاه و تعیین خصوصیات فیزیکی خاک پرداخته می شود.

آزمایش ایزوتوپ ازت-15 :

این آزمایشگاه به بررسی نسبت ایزوتوپی ازت-15 به ازت-14 در نمونه های بیولوژیکی وشیمیایی در جهت اهداف تحقیقاتی در زمینه های کشاورزی، پزشکی و صنعت با استفاده از روش اسپکترومتری نشری می پردازد

آزمایش تحقیقات شوری:

در این آزمایش به اندازه گیری عصاره خاک جهت تعیین غلظت کاتیون های مختلف و سنجش PH ، EC، ESP و تعیین بافت، بضریب آبگذاری خاک و پارامترهای از خصوصیات فیزیکی آن، آنالیز آب برای تعیین غلظت کاتیون ها و نسبت جذب سدیم میپردازد.

همچنین تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روشهای الکترومغناطیسی، برنامه ریزی و مدیریت آبیاری با به کارگیری روش نوترونمتری و تعیین نیاز آبی درختان با استفاده از روش سنجش سرعت صعود شیره گیاهی در آوند چوبی درختان از دیگر اهداف این آزمایش می باشد

نگهداری مواد غذایی و کنترل آفات

پرتودهی مواد غذایی یکی از روش های نگهداری است. این روش می تواند در زمینه کنترل بعضی از آفات، آلودگی های میکروبی وضایعات حاصل از جوانه زنی گیاهان غده ای و در نتیجه افزایش زمان نگهداری محصولات مختلف مؤثر باشد.

 • استفاده از روش پرتودهی جهت کنترل آفات انباری و آلودگی های میکروبی محصولات استراتژیک کشوری.
 • استفاده از روش نا بارور سازی حشرات جهت کنترل آفات گیاهان زراعی و درختان میوه.
 • تعیین مناسبترین دز پرتو گاما برای کنترل مراحل مختلف رشد آفات مهم انباری گندم
 • تحقیق بر روی مهمترین آفات انباری حبوبات یعنی سوسک چهارنقطه ای به کمک روش پرتو دهی
 • تحقیق بر روی محصولات خرما و پسته و دو آفت مهم انباری یعنی شب پره هندی و شپشه دانه دار و تعیین دز موثر پرتو جهت کنترل و استریل
 • کاهش آلودگی های میکروبی خرمای خشک و زیره سبز با پرتو گاما
 • کاهش بار میکروبی در زعفران با استفاده از روش پرتو دهی
 • بررسی آلودگی میکروبی گوشت قرمز با استفاده از پرتو گاما جهت کاهش بار میکروبی به منظور افزایش زمان نگهداری و از بین بردن عوامل پاتوژن در شرایط منجمد و غیر منجمد

فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی کشاورزی هسته ای ایران
اهداف کلی تحقیقات کشاورزی هسته ای
سلامت حیوانات اهلی و انسان و حشرات

مقاله کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی دارای 24 صفحه و به صورت پاورپوینت تدوین شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: پاورپوینت