طراحی سیستم های زهکشی

طراحی سیستم های زهکشی

درس طراحی سیستم های زهکشی

مقدمه
اغلب چینین تصور می شود که در کشوری مانند ایران با سرزمینی پهناور ، خاک را نمی توان به عنوان عامل محدود کننده در تولیدات کشاورزی به حساب آورد . بر اساس همین تصور مسآله احیای اراضی و زهکشی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است . البته درست است که اکثر خاکهای ایران بطور طبیعی دارای وضعیت مناسبی از نضر زهکشی عمقی میباشند ،لکن موارد بسیاری نیز مشاهده میشود که در آنها اراضی بطور موقت یا داِئم زه دار بوده و امکان کشت و کار در آنها هیچ یا به طور کلی کم است . این گونه اراضی فقط در صورتی قابل استفاده خواهند بود که عملیات زهکشی در آنها به اجرا در آید. همچنین بهره برداری مجدد از خاکهای که مورد استفاده ممتد و آبیاری مداوم قرار داشته و بخصوص مناطقی که خاک شور و سدیمی دارند مستلزم اعمال روشهای مناسب زهکشی و اصلاح اراضی خواهد بود .

اهمیت مسآله در شرایط آبیاری با آب شور و یادر اراضی ساحلی که تحت تآثیر جزر و مد دریا قرار دارند بعد وسیعتری پیدا میکند . انجام هرگونه عملیات زهکشی چه در طرحهای آبیاری و زهکشی و چه به منظور رفع مشکلات موضعی و موقت ناشی از وجود آب اضافی ، منوط به آشنایی کامل با اصول علم زهکشی است.
زهکشی به معنی خارج شدن طبیعی یا مصنوعی آب مازاد از یک منطقه بوده و از مباحث بنیادی هیدرولوژی مهندسی است . با توجه به دیدگاههای گوناگون می توان زهکشی را به صور مختلف

تقسیم بندی نمود . به عنوان مثال :
– زهکش حوزه سطحی یا زیرزمینی
– زهکش اراضی شهری یا غیر شهری(زراعی)
زهکشی با علوم هیدرولوژی ،هیدرولیک، هیدروئولوژی ،مهندسی رودخانه و سازه هیدرولیکی آمیختگی جدایی ناپذیری دارد .

فهرست مطالب
مقدمه
نیاز آبی
بارش مؤثر
منحنی های Kc
محاسبه هیدرومدول
کیفیت آب آبیاری
مسائل مربوط به شوری
مسائل مربوط به سدیم
زیان های ناشی از سمیت عناصر
مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک
محاسبه برنامه آبیاری
برآورد نیاز آبشویی
طراحی زهکش های لوله ای
طراحی پوشش مناسب برای زهکش ها
طراحی زهکش های روباز
نقشه توپوگرافی و منطقه زیر کشت
نقشه آرایش شبکه زهکشی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 34

فرمت فایل: WORD