پرسشنامه عملکرد تجاری بانک etal &amp Mamoun به نقل از پوردانشمند

پرسشنامه عملکرد تجاری بانک etal &amp Mamoun به نقل از پوردانشمند

پرسشنامه استاندارد عملکرد تجاری بانک

پرسشنامه استاندارد عملکرد تجاری بانک (etal 2011& Mamoun به نقل از پوردانشمند 1392 شامل 11 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد : عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد. عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد. که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد. (Boisvert, 2006؛ به نقل از پوردانشمند، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور محقق از واژه عملکرد تجاری بانک در این پژوهش نمره ای است. که از پاسخ آزمودنی ها به سوالهای شماره 22 الی 32 پرسشنامه استاندارد عملکرد تجاری بانک بدست می آید.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
عملکرد تجاری در تحقیق حاضر شامل دو بعد عملکرد مالی و عملکرد بازاریابی می باشد. ابعاد عملکرد بازاریابی نیزخود از طریق سنجش کیفیت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و اعتماد مشتری می باشد. عملکرد مالی نیز شامل بعد جذب سپرده قرض الحسنه جاری، جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز،. جذب سپرده گذاری کوتاه مدت و جذب سپرده گذاری بلند مدت می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پوردانشمند، (1392) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد.

در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید. و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش پوردانشمند، (1392) از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) پرسشنامه استفاده شده است. که نشان می دهد پرسش نامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار هستند. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 11 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD