پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

پرسشنامه استاندارد عوامل موثربراعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی پوروحدانی بنکده شامل 15 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اعتماد: میزان آسیب پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل . (باتوجه به انتظاری که از عملکرد طرف مقابل در انجام رفتاری خاص دارد،. که برای اعتماد کننده دارای اهمیت است) بدون در نظر گرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل اعتماد گفته می شود. (مایر وهمکارانش ،1995؛ به نقل از پوروحدانی بنکده، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق میزان اعتماد مشتریان به خدمات الکترونیکی . توسط پرسشنامه محقق ساخته سنجش عوامل موثر بر اعتماد مشتریان اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پوروحدانی بنکده (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش پوروحدانی بنکده (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: مشخص نشده

فرمت فایل: WORD