پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان

پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان

پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان شامل 16 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مهندسی مجدّد : مهندسی مجدّد شامل فرآیند برنامه ریزی مجدّد و جامع، طراحی مجدّد و موازی و پیاده سازی فرآیندهای اداری،. ساختار سازمانی و سیستم اطلاعاتی پشتیبانی کننده به صورت مستقیم و غیر مستقیم است و در مواجهه با نیروهای برون سازمانی انجام می شود. (,2012,p93 Goksoy & Ozsoy، سجادی دوست،1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 16 گویه ای پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (سجادی دوست، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (سجادی دوست، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 16 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD