مقاله مدیریت و سرپرستی در واحد های صنعتی

مقاله مدیریت و سرپرستی در واحد های صنعتی

مدیریت و سرپرستی در واحد های صنعتی

اصول سرپرستی در واحد های صنعتی:
مقدمه مقاله
یکی از مسائل بسیار مهمی که امروزه در فرآیند استراتژیک سازمانهای صنعتی بزرگ جهان جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده است مسئله برنامه ریزی نیروی انسانی است.

مسئله برنامه ریزی نیروی انسانی از چند دیدگاه قابل بررسی و علاقه است:
۱-از دید اهداف سازمانی، هرچه برنامه ریزی نیروی انسانی در یک سازمان سنجیده تر و دقیق تر انجام شود تحقق اهداف سازمانی را تسهیل میکند.
۲-از نظر صرفه جویی در هزینه ها برنامه ریزی صحیح نیروی انسانی عاملی موثر در جهت محدود کردن هزینه ها است.
۳-از نظر استفاده از توانائیهای بالقوه انسانی در سازمان برنامه ریزی نیروی انسانی عاملی موثر و برانگیزاننده میباشد.
بقول یکی از کارشناسان مدیریت فی الواقع برنامه ریزی نیروی انسانی عبارت است از فرآیندی استراتژیک که کسب و جذب- بکارگیری- توسعه قابلیتها و حفظ منابع انسانی سازمان را در نظر دارد.

اصولا مهمترین فعالیت هر سازمان برنامه ریزی صحیح بر روی منابع و انسانها میباشد اگر ما با دیدی سیستماتیک و همه جانبه به مسئله مدیریت منابع انسانی بنگریم برنامه ریزی نیروی انسانی یکی از مهمترین اجزای این سیستم میباشد که کنترلی فراگیر و همه جانبه به مدیریت منابع انسانی میدهد.

فهرست مطالب
اصول سرپرستی در واحد های صنعتی:
مقدمه
عوامل یک برنامه ریزی نیروی انسانی:
مدل اصلی برنامه ریزی نیروی انسانی:
ارزشها علائق
نظارت و کنترل:
ارکان اساسی در مدیریت ایمنی
۱-انسانها: (PEOPLE)
۲-تجهیزات: (EQUIPMENT)
۳-مواد: (MATERIAL)
۴-محیط زیست: (ENVIRONMENT)
-حادثه: (ACCIDENT)
-رویداد: (INCIDENT)
مراحل کنترلی جهت جلوگیری از بروز حادثه
پیش بینی های قبل از وقوع حادثه
کنترل در زمان حادثه
شرایط FAIL Safe
کنترل های بعد از وقوع حادثه
قانون علتهای چندگانه
Multiple causes Principle
-تغییر: (CHANGE)
۱-تغییرات اداری: (ADMINISTRATIVE CHANGE)
۲-تغییرات سازمانی: (ORGANIZATIONAL CHANGE)
۳-تغییرات فنی: (TECHNICAL CHANGE)
انواع تغییر TYPES OF CHANGE
فرآیند برای تغییر
فرآیند تغییر THE PROCESS CHANGE
خطاهای انسانی
ریسک (Risk)
خطر (Hazard):
مدیریت مخاطرات
انواع مخاطرات:
تجزیه و تحلیل ریسک:
مخاطرات احتمالی و اثرات آن
روشهای سیستماتیک شناسایی خطرات
ارزیابی ریسک:
کنترل مخاطرات:
تامین مالی مخاطرات:
فرآیند مدیریت مخاطرات
نتیجه گیری
نگرشی به استقرار سیستم یکچارچه مدیریت کیفیت
۱-معرفی اجمالی سه سیستم:
۱-۱- ISO 9001:2000
۱-۳-OHSAS 18001:1999
۲-۲-اشتراک در دامنه کاربرد
۲-۳-اشتراک مربوط به مدون بودن
۲-۴-اشتراک مربوط به رویکرد فرآیندی
آب و سایر موارد زیست محیطی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 34

فرمت فایل: WORD