پاورپوینت انسان در اسلام ۸۴ اسلاید

پاورپوینت انسان در اسلام ۸۴ اسلاید

انسان در دین اسلام

بخشی از پاورپوینت کتاب جایگاه انسان در دین اسلام
اهمیت انسان شناسی
اهمیت انسان شناسی از این جهت است که به ماهیت و حقیقت خود شناخت پیدا می کند. توجه به خویشتن تا آنجا مهم است که یکی از اهداف انبیاء محسوب می شود.

به همین جهت امام علی (ع) ، انسان شناسی را افضل المعرفه ، افضل الحکمه ، انفع المعارف و فوز اکبر دانسته است. دغدغه انسان زمانی پایان می پذیرد که بداند برای چه و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت.

جایگاه انسان در اسلام

جایگاه انسان در اسلام

ابعاد گوناگون انسان شناسی را بنویسید :
– ارتباط انسان شناسی با جهان بینی :
– رابطه بین انسان شناسی را با جهان بینی بنویسید :
– انسان شناسی هر فرد با جهان بینی او ارتباط تنگاتنگی دارد. اگر انسان دارای جهان بینی الهی باشد ، قطعاً به معاد انسان و وجود زندگی اخروی معتقد خواهد بود.

در صورتی که انسان را موجودی تک بعدی بداند ، قطعاً نمی تواند به عالم آخرت معتقد باشد. اگر انسان را موجودی دو بعدی بداند که بعد مادی او مقدمه تکامل بعد معنوی او باشد.

قطعاً به وجود خالقی حکم اعتقاد خواهد داشت. یعنی انسان شناسی مقدمه کمال انسان و مقدمه اعتقاد به آموزه های دینی چون معاد و نبوت و خداشناسی خواهد بود. « من عرف نفسه فقد عرف ربه » از رابطه انسان شناسی و خداشناسی حکایت دارد.

انسان شناسی

رابطه خداشناسی با انسان شناسی رابطه ای دو سویه است. یعنی شناخت هر یک به شناخت دیگری و غفلت از یکی به غفلت از دیگری خواهد انجامید. رابطه انسان شناسی با فرجام شناسی (معاد) نیز رابطه ای دو سویه است.

اعتقاد به دو بعدی بودن انسان ها را به اندیشه جاودانگی و زندگی پس از مرگ سوق می دهد. عکس این مسأله هم صادق است. رابطه انسان شناسی با جهان بینی نیز رابطه ای دو سویه است. پاورپوینت کتاب اهمیت و جایگاه انسان در دین اسلام

اعتقاد به دو ساختی بودن انسان ، اثبات می کند که جهان علاوه بر امور طبیعی ، امور ماوراء ماده و طبیعت نیز در آن وجود دارد. خلاصه اگر کسی از طریق انسان شناسی به جهان بینی صحیح برسد ، مطمئناً دارای یک زندگی با معنا خواهد بود.

علت اصلی بی توجهی به حقیقت خود و توجه بیش از حد به بعد غیر معنوی چیست؟

الف ) نادیده انگاشتن دین و آموزه های وحیانی
ب ) نیازهای مادی انسان
ج ) وضعیت موجود در جامعه
د ) موفقیت های ظاهری دنیای متجدّد

علت اصلی مشکلات فراروی انسان چیست؟

الف ) بی توجهی به حقیقت خود و توجه بیش از حد به نیازهای بعد مادی
ب ) وجود نماز گزاران غیر متعهد
ج ) ناتوانی علم در رفع نیازهای بشر
د ) چشم اندازهای روشن پیشرفت انسان و ولع انسان

مشکلات فراروی انسان چیست

روایت معروف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» بیانگر چه رابطه ای است؟

الف ) رابطه انسان شناسی و خداشناسی
ب ) رابطه خداشناسی با معاد
ج ) رابطه انسان شناسی و معاد
د ) رابطه انسان شناسی با معرفت

توجه به ساحت های وجودی انسان و منحصر نکردن او به جسم و مادیات ، ما را به چه اندیشه مهمی رهنمون می سازد؟

الف ) به اندیشه جاودانگی و زندگی پس از مرگ
ب ) به خداشناسی
ج ) به ضرورت نبوت
د ) به هدفمندی

حداکثر بهره برداری از زندگی دنیوی

یکی دیگر از ابعاد انسان شناسی بهره برداری از زندگی دنیوی است. بحث بر سر این است که حالا سرنوشت محتوم او مرگ است و زندگیش محدود. چگونه زندگی کند که از این فرصت محدود ، بیشترین بهره را برده باشد.

بهره برداری از زندگی دنیوی

ابتدا باید معیار سود و زیان را انسان مشخص کند. وقتی انسان بتواند تفسیر صحیح از انسان را به دست آورد. آنوقت معیار سود و زیان را قبولی در کنکور و داشتن شغل مناسب ، بدست آوردن زندگی راحت و مرفه نمی داند.

انسانی که خود را مخلوق خدا و آفرینش خود را امری هدفمند و خود را از او به سوی او می داند. مطمئناً خود را موجودی جاودان دانسته و زندگی دنیا را مقدمه رسیدن به سرای ابدی می داند.

چنین انسانی معیار سود و زیاد را نزدیکی به خدا و دوری از خدا می داند. تا جایی که حاضر است جان خود را برای رضایت خدا بدهد تا به او برسد.

حقیقت انسان

انسان‌ شناسی اسلامی، تصویری است که اسلام از انسان عرضه می‌کند. در مورد حقیقت انسان، دو دیدگاه قابل طرح است. یکی این‌ که گوهر آدمیان امر یگانه‌ای است.

و تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود بین آنها به پوسته‌ها و عوارض مرتبط است. در مقابل، این نظر وجود دارد که گوهر آدمی‌ در زمان‌ها یا در بین اقوام و ملل گوناگون با یکدیگر مختلف است.

نظر اول را تمامی‌ نحله‌های دینی، فرق عرفانی، شاخه‌های علم و غالب مکاتب فلسفی پذیرفته‌اند. هر چند در تفسیر این حقیقت یگانه، راه‌های گوناگونی رفته و آرای مختلفی عرضه کرده‌اند.

حقیقت انسان

نظر دوم را گروهی از مکاتب فلسفی متاخر برگزیده‌اند و با ادعای این امر که حقیقت انسان یک هویت فرهنگی است. تفاوت فرهنگ‌ها را موجب تفاوت ذات آدمیان شمرده‌اند.

برخی نیز با طرح واژگان انسان سنتی و انسان مُدِرن به این سو رفته‌اند. که حقیقت انسان در اثر آنچه در روزگار رنسانس (Renaissance). اصلاح دینی (reformation) و روشنگری (Enlightenment) رُخ داد، دیگرگون شد. و انسان سنتی به انسان مدرن تبدیل گردید. پاورپوینت کتاب اهمیت و جایگاه انسان در دین اسلام

اما در واقع آنچه در پی تبدّل فرهنگ‌ها تغییر یافت، شکل روابط و پوسته زندگی آدمی‌ بود. در حالی که لُبّ این حقیقت و ذات این هویت همچنان دست نخورده باقی ماند.

از نگاه اسلام، چه آحاد افراد انسان در یک زمان و چه انسان‌های گوناگون در زمان‌های مختلف. با تمام تفاوتی که با یکدیگر از حیث فرهنگ، دانش، و آداب و رسوم دارند.

از نوعی اشتراک و وحدت هویت برخوردارند. هویت واحد انسانی امری است که هم قرآن بر آن شهادت می‌دهد. هم نگاه و بینش فلسفی آن‌ را اقتضا می‌کند. و هم دانش‌های تجربی در ساحت علوم طبیعی و علوم انسانی چنین نگرشی دارند.

انسان شناسی اسلامی

انسان شناسی اسلامی می کوشد با استناد به منابع اصیل دینی؛ یعنی قرآن و احادیث معصومان(ع) مبانی این حوزه را تبیین کند. و در این مسیر از آرا و سخنان مفسران قرآن و شارحان احادیث بهره می گیرد.

انسان شناسی اسلامی

انسان از نگاه قرآن

از نگاه قرآن انسان موجودی است که از یک‌ سو فطرتی الهی و از سوی دیگر، طبیعتی مادی دارد. فطرت او را به سمت معارف بلند، معنویات، و خیرات دعوت می‌کند. و طبیعت او را به حضیض مادیّت، شهوات و شرور فرا می‌خواند.

حیات انسان صحنه مبارزه دائم بین طبیعت و فطرت اوست. اگر طبیعت انسان بر فطرت غلبه کرد و او مسیر طبیعت را پی گرفت، از نگاه قرآن این انسان، انسانی است.

انسان از نگاه قرآن

وارونه و منحرف و اگر فطرتش غالب شد و طبیعتش در مسیر فطرت قرار گرفت. در این صورت این انسان، انسانی است که در مسیر هدایت قرار گرفته و در طریق حق قدم برداشته است.

انسان از نگاه فلسفی

از نگاه فلسفی هم قضیه به همین شکل است. مکاتب فلسفی، چه در یونان باستان و چه در اسلام و چه در غرب معاصر. همواره نگاهی وحدت گرایانه نسبت به انسان داشته و تصویری کلی را، به عنوان هویت عمومی‌انسان‌ها عرضه کرده‌اند.

انسان از نگاه فلسفی

این تصویر ممکن است خوش‌بینانه باشد. مانند تصویری که اسلام ارائه کرده و فطرت انسان‌ها را فطرتی پاک دانسته است. و امکان دارد تصویری بدبینانه باشد. مثل تصویری که مسیحیت تاریخی عرضه نموده و انسان‌ها را موجوداتی پلید و گناهکار و طبیعتشان را طبیعتی زشت و ناپاک دانسته.

هر چند تصویرهایی که از انسان در‌اندیشه‌های دینی و مکاتب فلسفی ارایه شده، با هم تفاوت دارد. اما همگی آنها در این جهت با یکدیگر مشترکند که برای انسان، با تمام تفاوت‌ هایش، هویت واحدی قائل شده‌اند.

بررسی انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی وجودگرا

در این مقاله ،‌ انسان از بعد ماهیت،‌ آزادی و اختیار،‌ مسوولیت. خودآگاهی و انسان کامل از دیدگاه دو مکتب اسلام و وجودگرا بررسی شده است.

اسلام انسان را موجودی دوبعدی با فطریات و سرشت مشترک و آزادی و اختیار در انتخاب سرنوشت خویش معرفی می کند. اما مکتب وجودگرا برای انسان هیچ گونه سرشت مشترکی قایل نیست و آن را مغایر با آزادی فردی می داند.

بررسی انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی وجودگرا

مکتب وجودگرا‌ آزادی را حق انسان دانسته، با داشتن همین آزادی ‌او می تواند. سرنوشت خود را آن طور که می خواهد،‌ بدون هیچ معیار خاصی تعیین کند. و در نتیجه، او فقط در مقابل خود مسوول است.

در حالی که مکتب اسلام آزادی را حق انسان می داند. تا با انتخاب های خویش و بر اساس الگوی معرفی شده (انسان کامل) سرنوشت خود را تعیین کند. و در نتیجه، در مقابل خدا،‌ خود و خلق مسوول و پاسخگوست.

مکتب اسلام به اجتماع توجه دارد و توجه به فرد در بطن جامعه است. و با تک روی و خودمحوری مخالف است؛ در حالی که وجود گرایان ملحد فردگرا بوده‌، تامین منافع فردی را اصل می دانند. و در واقع فردپرور هستند و به کل و منافع جمعی کمتر توجه دارند. پاورپوینت کتاب اهمیت و جایگاه انسان در دین اسلام

انسان شناسی از دیدگاه اسلام

پس از بحث جهان بینی، مهمترین بحث ، انسان بینی و یا به اصطلاح رایج، انسان شناسی است. چرا که انسان موضوع تمام مکتب ها و ایدئولوژی ها اعم از دینی و یا غیر دینی است.

انسان شناسی از جهات مختلفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آن جمله می توان به رابطه انسان شناسی با شناخت خدا و معاد. و همچنین رابطه آن با تهذیب نفس و شناخت فلسفه آفرینش انسان اشاره کرد.

انسان شناسی از دیدگاه اسلام

در روایات زیادی که از شیعه و سنی نقل شده است معرفت نفس از اهمیت زیادی برخوردار است. به نحوی که به شناخت خدا می انجامد اما باید توجه داشت. که مراد از معرفت نفس این نیست که کسی بیندیشد که من نبودم و موجود شدم.

پس آفریدگاری دارم بلکه مراد این است که دریابد که ذاتش عین ربط به موجود مستقل است. و هنگامی که این را دریافت مربوط الیه او که خدای سبحان است. به مقدار شهود شخص مشهودش قرار می گیرد. در رابطه با ارزش و مقام انسان همین بس که خلیفه خدا در روی زمین است.

و خداوند پس از آفرینش او به خود آفرین می گوید و همه انسان ها از کرامت تکوینی برخوردارند. اما نوعی دیگر از کرامت وجود دارد که اکتسابی است و با تلاش و کوشش و تقوای الهی به دست می آید. خداوند انسان را آفرید تاجلوه های صفات خود را نشان دهد. پاورپوینت کتاب جایگاه انسان در دین اسلام

در زمینه آفرینش انسان آیات فراوانی وجود دارد که دسته ای به مراحل آفرینش انسان نخستین اشاره می کند. و دسته ای دیگر به مراحل آفرینش انسانی که هم اکنون وجود دارد اشاره می کند.

خداوند هدف نهایی از آفرینش انسان را قرب الهی و قرار گرفتن در جوارد رحمت الهی معرفی می کند.

فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن

فلسفه آفرینش انسان و جهان از دیدگاه قرآن

فهرست مطالب پاورپوینت کتاب انسان در دین اسلام
جایگاه انسان در دین اسلام
انسان شناسی از دیدگاه اسلام
کلیات
۱-علت اصلی بی توجهی به حقیقت خود و توجه بیش از حد به بعد غیر معنوی چیست ؟
۲- علت اصلی مشکلات فراروی انسان چیست ؟
۳- روایت معروف « من عرف نفسه فقد عرف ربه » بیانگر چه رابطه ای است ؟
۴- توجه به ساحت های وجودی انسان و منحصر نکردن او به جسم و مادیات ، ما را به چه اندیشه مهمی رهنمون می سازد ؟
۵- معیار سود و زیان در زندگی دنیوی از نظر انسان الهی چیست ؟
۶- هویت افراد هویت افراد تابع … است .
۷- عبارت « تصوراتی که ما از خودمان داریم ، شیوه زندگی ما را تدبیر می کند » از چه کسی و در چه موردی است ؟
حداکثر بهره برداری از زندگی دنیوی :
یافتن هویت واقعی :

رویکرد درون نگری و انسان شناسی عرفانی
روش عقلی و انسان شناسی فلسفی
انسان شناسی تجربی و تاریخی
علت دقیق بودن و قابل اعتماد بودن انسان شناسی دینی را بنویسید.
تفاوت انسان شناسی و خود شناسی
فصل دوم : آفرینش انسان
فرضیه تکامل زیستی
ثبات انواع یا تحول انواع :
منظور از ثبات انواع و تحول انواع چیست ؟

آفرینش انسان در قرآن کریم
آیا فرضیه تکامل با آیات قرآن در تعارض است
نمونه ای از شگفتی های قرآن را در خصوص آفرینش انسان
فصل سوم : « روح ملکوتی »
منظور از برهان هوای طلق چیست و چه چیزی را ثابت می کند
دلایل دو بعدی بودن انسان
نظریه دو گانه انگاری در مباحث انسان شناسی
دیدگاه قرآن در آفرینش انسان ( دلایل قرآنی بر وجود روح )
دلایل عقلی بر وجود روح :
دلایل تجربی
تله پاتی – آتوسکپی
روح در قرآن :
هویت انسان
فصل چهارم : ((فلسفه آفرینش ))
۱- تحلیل عقلی فلسفه آفرینش :
۲- هدف آفرینش از دیدگاه قرآن و روایات :

فلسفه آفرینش و معنای زندگی

فصل پنجم : سرشت انسان نظریات مربوط به سرشت انسان
منکران سرشت واحد : مهمترین این مکاتب عبارتند از :
پذیرش سرشت مشترک :
فطرت
فطریات انسان
ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی
خداشناسی
گرایش های فطری
توانش های فطری
سرشت الهی انسان

چگونه می توان سرشت الهی انسان را ثابت کرد ؟
نتیجه گیری :
فصل ششم : چرا سعادت خواسته تبحی به حساب نمی آید ؟
سعادت و کمال :
تفاوت واژه کمال و سعادت ؟
مکتب های دنیا گریز :
مکتبهای لذت گرا :
تفاوت لذت در نگرش دینی را با مکتب لذت گرایی
عبادت خالص چه نوع عبادتی است ، از دیدگاه معصومین
مکتب های دیگر
رویکرد دینی در تبیین سعادت
اخلاق و عدالت در فلسفه اسلامی

عرفان اسلامی
موانع وصول به سعادت
جهل و معصیت
فصل هفتم :انسان آزاد و انتخاب گر
جبر مادی و انواع آن
جبر اجتماعی
بررسی جبر مادی
جبر الهی
جبر الهی و دلایلشان
چرا برخی از الهیون به جبر گرایی کشیده شدند ؟
علم پیشین الهی
توحید افعالی
نظریه اختیار
شواهد اختیار
با وجود دلایل محکم اختیار چه عواملی برخی را به جبر گرایی کشانده است ؟

زمینه های جبر گرایی
شباهت علمی
علل سیاسی
نفی مسئولیت
فلسفه آزادی
آزادی و مسئولیت آزادی
آزادی از نگاه مادی و دینی
ارزش آزادی
آزادی معنوی
خلاصه
فصل هشتم : انسان با خود بیگانه
واژه « با خود بیگانگی » و تاریخچه آن :
عامل از خود بیگانگی انسان
تفاوت از خود بیگانگی در اسلام و مکاتب بشری
با خود بیگانگی در اسلام
با خود بیگانگی و دیگر خود پنداری
علل با خود بیگانگی
خودیابی
پایان
پاورپوینت کتاب جایگاه انسان در دین اسلام

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 84

فرمت فایل: پاورپوینت