مقاله اهمیت آمار در پزشکی

مقاله اهمیت آمار در پزشکی

اهمیت آمار در پزشکی

تحقیق اهمیت آمار در پزشکی برداشت آماری ، جزئی از یک روند کلی به نام روش علمی است در عصر ما با استفاده ازداده هایی که از راه مشاهده یا آزمایش یا پرسش تهیه می شوند وبه کار بردن روشهای آماری ، پژوهشگران برای کسب معرفت و ارائه ی نظریه های جدید در رشته‌ی خود همواره در تلاش اند.

مقدمه:
اولین قدم در توصیف و تحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یک جدول یا نمودار است. این راه آسانی برای خلاصه کردن داده هاست وبرای خواننده خصوصیات اصلی داده ها را مشخص می کند این طریقه در عمل ، داده ها را در یک شکل منسجم برای خواننده می کند که در غیر این صورت انبوهی از اشکال مبهم در پیش روی وی خواهد بود بدیهی است که نحوه ی ارائه ی دقیق داده ها به موضوع مطالعه ، روشها واهداف تحلیل آماری بستگی دارد.
کسانی که آمار مقدماتی وروشهای محاسباتی آمار را به وا داشتن تئوری آمار به کار می‌برد اغلب با پرسشهای بیشماری روبرو می شوند. مثلاَ می پرسند«چرا در فورمول واریانس یک نمونه n تایی گاهی n-1 دیده می شود؟»

کاربرد آمار در پزشکی

«چرا معدل یک نمونه ی تصادفی از توزیع نرمال بهترین برآورد برای پارامتر میانگین است؟»« چرا فلان فرض آماری را یک آمار دان رد می کند و آمار دان دیگر رد نمی کند؟» آمار ریاضی یاتئوری آمار به اینگونه پرسشها پاسخ می دهد این تئوری را با وجود ریشه های تاریخی در حقیقت فیشرونیمان در آمار دان برجسته در سالهای ۱۹۳۰ بنا کردند و سپس دیگران دنبال کار آنها را گرفتنددر عصر ما دهها کتاب وصدها مقاله ی ارزنده در زمینه ی آمار ریاضی وکار برد آن در علوم و مهندسی ، علوم پزشکی ، علوم اجتماعی و تربیتی و اقتصاد و مدیریت یافته می شود بااین حال پژوهش درباره‌ی آمار ریاضی و نوآوری های سودمند برای روشهای آماری همچنان ادامه دارد.

در روش آماری داده ها یعنی اطلاعات عددی درباره امری ، را طبق قواعد خلاصه می‌کنیم وسپس جدولهای فراوانی وگرافهای آماری ارائه می دهیم در درس امتحان یااصول شانس وقوانین متغیرهای تصادفی آشنایی پیدا می کنیم در آمار ریاضی وبه یک نوع نتیجه گیری بنام( نتیجه گیری آماری) می پردازیم مفهوم آمار و احتمال یا «اندیشه آماری » عبارت است از جمع آوری داده های عددی درباره ی امری وتجزیه وتحلیل آنها بر اساس مدلهای آماری ونتیجه گیری آماری برای ارائه ی نظریه ای درباره ی آن امر در زبان روزانه آمار عبارت است از داده های عددی درباره ی امری که با مشاهد‌های متفاوت به دست آمده اند.
اندیشه ی آماری وروش علمی راهم پژوهشگران وهم افراد عادی به کار برده اند ومی‌برند .آلبرت انیشتین بابررسی نظریه ی نیوتن وناسازگاری که در آن وجود دارد نظریه‌ی خود را جانشین آن می کند.

نقش آمار در علوم پزشکی

در آمار ریاضی آنچه را که به نتیجه گیری آماری مربوط می شود با اسلوب ریاضی وقوانین احتمال وچند ایده مهم آماری مانند تابع را ستنمایی و نسبت راستنمایی بررسی می کنند.

برداشت آماری ، جزئی از یک روند کلی به نام روش علمی است در عصر ما با استفاده ازداده هایی که از راه مشاهده یا آزمایش یا پرسش تهیه می شوند وبه کار بردن روشهای آماری ، پژوهشگران برای کسب معرفت وارائه ی نظریه های جدید در رشته‌ی خود همواره در تلاش اند.

روش علمی یاروش عاقلانه برای کسب نظریه های جدید وحل مسائل انسانی وعلمی شامل مراحل زیر است.

  • الف) مشاهده : پژوهشگران برای امر مطالعه وپژوهش آزمایش می کنند یامی‌پرسند یامی بینند وسپس از راه شمردن یااندازه گیری داده های لازم را جمع آوری می‌کنند.
  • ب) نظریه پردازی : پژوهشگر بااستفاده از داده ها ورشته ی تخصصی خود وروشهای آماری نظریه پردازی می کند وفلان نظریه یافرض آماری را با اطمینان کافی ارائه می‌دهد.
  • ج) پیش بینی : پژوهشگر بااستفاده از فرضی که پذیرفته است نتیجه گیری می کند. نتیجه گیری وکشف حقیقت از این راه در صورتی که فرض او مورد رضایت باشد کاملاَ جنبه ی قیاسی ـ نه استقرایی دارد وپیش بینی نامیده می شود.
  • د) بررسی : پژوهشگر فرض خود راتا زمانی که شواهد کافی علیه آن ارائه نگردد به کار می برد ولی هموره با جمع آوری داده های جدید صحت وسقم آن را بررسی می‌کند بااین کار ، مراحل بالا از نو تکرار می گردند.

کاربرد علم آمار و احتمال در مهندسی پزشکی

فهرست مطالب
مقدمه ۱
اهمیت آمار در پزشکی ۴
انواع داده ها ۶
داده ها و جدول فراوانی ۷
نمودار میله ای بر حسب Fi (فراوانی مطلق) ۹
نمودار میله ای بر حسب F نسبی ۱۰
نمودار میله ای بر حسب درصد F نسبی ۱۱
نمودار میله ای بر حسب F تجمعی ۱۲
نمودار مستطیلی بر حسب Fi (فراوانی مطلق) ۱۳
نمودار مستطیلی بر حسب F نسبی ۱۴
نمودار مستطیلی بر حسب درصد F نسبی ۱۵
نمودار مستطیلی بر حسب F تجمعی ۱۶
نمودار چندبر میله ای ۱۷
نمودار چندبر مستطیلی ۱۸
نمودار دایره ای بر حسب درجه و درصد ۱۹
نمودار ساقه و برگ ۲۰
شاخص های مرکزی ۲۲
میانگین وزنی ۲۴
نمایه ۲۵
منابع ۲۶

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD