پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز به نقل از ماندگاری

پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز به نقل از ماندگاری

پرسشنامه استاندارد مقیاس ارزشی شوارتز

پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز به نقل از ماندگاری 1392 شامل 55 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارزش: شوارتز (1992 و 1994) ارزش‌های انسانی را به عنوان تجسم‌های شناختی از هدف‌های‏ خواستنی و انتزاعی،. فرا موقعیتی و با رفتار ناوابسته‏ دانسته و درجه‏ اهمیت آن‌ها را به منزله‌ی اصول راهنما در زندگی افراد و گروه‌ها متفاوت می‌داند،. بر اساس این نظریه، افراد آن‌ها را به گونه‌ی سلسله مراتبی رتبه‏ بندی می‌کنند. (دلخموش، 1386؛ به نقل از ماندگاری، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
ارزش : در این پژوهش منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه شوارتز کسب می کند.

مولفه های پرسشنامه

ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ: از سؤالات (10-25-36-38-39-43-47-48-51-52-56-57) به دست می آید.
ﺳﻨﺖ: که از سؤالات (6-13-24-29-37-44) به دست می آید.
ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ: از سؤالات (7-9-14-33-41) به دست می‌آید.
اﻣﻨﯿﺖ: از سؤالات (3-5-15-16-32-50) به دست می آید.
ﻗﺪرت: از سؤالات (2-8-17-19-40) به دست می‌آید.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: از سؤالات (27-31-35-42-46) به دست می‌آید.
برانگیختگی (انگیزش): از سؤالات (12-26-30) به دست می آید.
ﻟﺬت ﻃﻠﺒﯽ: از سؤالات (20-49) به دست می آید.
ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ: از سؤالات (4-11-22-34-45) به دست می آید.
ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ: از سؤالات (1-18-21-23-28-53-54-55) به دست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ماندگاری (1392) روایی محتوای این پرسشنامه پس از بازدید و نظرخواهی از اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ماندگاری (1392)، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه مذکور در این پژوهش برابر 963/0 می‌باشد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 55 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD