پرسشنامه سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)

پرسشنامه سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)

پرسشنامه سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار) صادقی 1392 شامل 35 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک رهبری: سبک رهبری الگوی رفتاری خاصی است که فرد هنگام هدایت کردن از خود نشان می دهد. (هرسی و بلانچارد، علاقه بند،1385؛ به نقل از صادقی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سبک رهبری در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع دو سبک رهبری (رابطه مدار- ضابطه مدار) که شامل 35 سوال می باشد سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی(1392) برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات. و راهنمایی های استاد راهنما سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت. و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیان گر روایی محتوایی قابل قبول پرسشنامه (آزمون) می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی(1392)، در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها،. به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم 30 نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای شاخص «سبک رهبری مدیران» برابر با 87/0 و در حد قابل قبولی است.

مشخصات پرسشنامه سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD