پرسشنامه استاندارد انگیزش

پرسشنامه استاندارد انگیزش

پرسشنامه استاندارد انگیزش

پرسشنامه استاندارد انگیزش شامل 35 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انگیزش : نیرویی است که انسان را برای ارضای نیازها، برآورده شدن خواسته ها و ایجاد گرایش هایی که تعین کننده یک رفتار نو هستند سوق می دهد. و در نتیجه یک حالت توازن در انسان به وجود می آورد. (عسکریان، 1378؛ به نقل از صادقی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سبک رهبری در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع دو سبک رهبری (رابطه مدار – ضابطه مدار) که شامل 35 سوال می باشد سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی (1392) برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های استاد راهنما سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت. و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیان گر روایی محتوایی قابل قبول پرسشنامه (آزمون) می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی (1392)، در این پژوهش برای آزمون پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار ضریب آلفا برای این شاخص برابر با 80/0 می باشد که نشان دهنده همبستگی درونی بالای گویه های پرسشنامه می باشد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد انگیزش

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD