پرسشنامه بازاریابی اینترنتی مقیمی به نقل از عظیمی تمرین

پرسشنامه بازاریابی اینترنتی مقیمی به نقل از عظیمی تمرین

پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی مقیمی 1390 به نقل از عظیمی تمرین 1393 شامل 9 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بازاریابی اینترنتی : استرس و ریموند (Strauss and Raymond) بازاریابی الکترونیکی را معادل بازاریابی سنتی می دانند. که صرفاً از فناوری اطلاعات در جهت دست یابی به اهداف خود استفاده می کند و باعث کارآیی بازاریابی می شود. ( اسفیدانی، دقیقی اصلی، آهنگر کلایی،1388؛ به نقل از عظیمی تمرین، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از بازاریابی اینترنتی در پژوهش حاضر میانگین کسب شده از سؤالات 1تا 9 است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عظیمی تمرین (1393) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد.

در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش عظیمی تمرین (1393) برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ . برای یک نمونه گیری اولیه شامل 30 پرسشنامه استفاده شده . و سپس با استفاده از داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 9 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD