پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

روش تیتراسیون فرمل

بخشی از پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل
تعریف عیار پروتئین:
اسیدینه ای را که در واکنش فوق ظاهر میگردد میتوان در مجاورت فنل فتالئین با سود تیتره نموده . و از روی عبارت پروتئین به نسبت درصد پروتئینهای موجود در شیر پی برد. عیار پروتئین که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده میشود. عبارتست از تعداد میلی لیترهای سود که برای ۲۵ میلی لیتر شیر لازم است. تا پس از اضافه کردن فرمالدئید در مجاورت فنل فتالئین رنگ استاندارد بدست آید. عیار پروتئین در شیرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئین را نشان میدهد.

وسائل لازم برای آزمایش:
– یک بورت مدرج (تا ۰۱/۰ میلی لیتر).
-۲ بشر ۲۵۰تا ۴۰۰ میلی لیتری
– یک پیپت ۲۵ میلی لیتری.
– یک پیپت ۵/۰ میلی لیتری
درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئینهای شیر ساخت ژربر استفاده نمود. این دستگاه شامل بورتیست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئینها را مستقیماً در ۲۵ میلی لیتر شیر نشان میدهد.

معرف های لازم برای آزمایش:

  • محلول سود N/7 (n143/0) عاری از CO2 .
  • محلول الکلی فنل فتالئین(۲گرم فنل فتالئین را با الکل ۹۶ درجه به ۱۰۰ میلی لیتر میرسانیم).
  • محلول اکسالات دو پتاس (۲۸ گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر میرسانیم).
  • محلول تجارتی فرمالین ۴۰ درصد.
  • محلول سولفات دوکوبالت (۲۵ گرم سولفات دوکوبالت را با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر میرسانیم).

مشخصات نمونه مورد آزمایش

شیر مورد آزمایش نباید حاوی مواد نگهدارنده مانند بی کرمات دوپتاس یا فرمل باشد. نمونه را قبل از آزمایش بحرارت ۲۰ درجه سانتیگراد رسانده و بدون اینکه کف کند خوب بهم میزنیم.

طرز عمل:
– الف)تهیه رنگ استاندارد:
– در یکی از بشرها ۲۵ میلی لیتر شیر, یک میلی لیتر از محلول اکسالات دوپتاس و ۵/۰ میلی لیتر از محلول ۵ درصد. سولفات کوبالت میریزیم رنگ استاندارد باید هر ساعت یکمرتبه تعویض گردد.

ب)تیتراسیون:
در بشر دیگر ۲۵ میلی لیتر شیر, یک میلی لیتر از محلول اکسالات دوپتاس و ۲۵/۰ میلی لیتر . فنل فتالئین ریخته و پس از اینکه بهم زدیم با سود تیتره مینماییم و با رنگ استاندارد مقایسه می کنیم. سپس ۵ میلی لیتر از فرمالین ۴۰درصد اضافه نموده. و پس از لااقل یک دقیقه .تا بدست آمدن رنگ گلی مشابه استاندارد باسود تیتره مینماییم. میلی لژترهای سود مصرف شده عیار پروتئین شیر را نشان میدهد.

دقت آزمایش:
– این آزمایش تا۰۳/۰ درصد پروتئین را نشان می دهد. آزمایش فوق العاده سریع بوده و در مورد تعداد زیاد نمونه چنانچه با یکدستگاه ۲ نفر کار کنند. هر آزمایش بیش از ۲ دقیقه بطول نخواهد انجامید.
– روش تیتراسیون فرمل در عمل بیشتر برای سنجش نسبت درصد پروتئین شیرهای مخلوط و اندازه گیری . با زده پنیرسازی مورد استفاده قرار میگیرد و در مورد شیرهای انفرادی(یا شیر یک سر دام) دقت زیادی ندارد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: پاورپوینت