مقاله تصفیه پساب صنعتی

مقاله تصفیه پساب صنعتی

تصفیه و پساب صنعتی

مقدمه مقاله
تمام فاضلاب های صنعتی به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارند، هنگامیکه در نتیجه این تاثیر دیگر نتوان محیط زیست را به منظور بهترین بنزین کاربرد آن مورد استفاده قرار داد، می گویند آلودگی بوجود آمده است.

تفاوتهای زیادی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بین فاضلاب های صنعتی و فاضلاب شهری وجود دارد از جمله اینکه میزان آلودگی فاضلاب های صنعتی می تواند از مقادیر بسیار کم تا بیش از دهها هزار میلی گرم در لیتر باشند. کیفیت فاضلاب صنعتی از نظر زمانی نیز دارای تفاوتهایی است و در هر دوره بهره برداری دچار تغییراتی می گردد.

پس می توان گفت یکی از مهمترین عوامل آلودگی های زیست محیطی تخلیه فاضلاب های صنعتی به محیط زیست است، متاسفانه امروزه به دلیل گسترش صنایع و بکارگیری سالیانه هزاران ترکیب شیمیایی جدید در صنایع و ورود قسمتی از آن ترکیبات از طریق تخلیه فاضلاب ها، به محیط زیست، برپیچیدگی مسایل آلودگی افزوده شده و مبارزه با آن را دشوار تر کرده است. یکی از صنایعی که تولید و تخلیه فاضلاب آن مشکلاتی را از نظر آلودگی محیط زیست در کشور ها بوجود آورده فاضلاب صنایع لبنی هستند.

بطور کلی صنایع لبنی به فرآورده های متنوعی نظیر شیر پاستوریزه، پنیر، خامه، کره، ماست،… و اطلاق می شود که طی فرآیند های متفاوتی در چرخه تولید، از شیر خام تهیه شده و پس از طی مراحل و آزمایشات مختلف میکرو بیولوژیکی، در دسترس عموم قرار می گیرد و طبیعتا پساب خروجی حاصل از فعل و انفعالات این صنایع نیز بدلیل وفور مواد غذائی و آلودگی بالا، مخاطراتی از جهت زیست محیطی بهمراه دارد.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب ۲
۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده: ۳
۴-۱- کیفیت پساب خروجی: ۵
برداشتهای کلی: ۶
مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی: ۱۰
مواد غذایی Nutrients: 10
مواد آلی، معدنی: ۱۰
خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز: ۱۰
خصوصیات فاضلاب تصفیه شده ۱۲
فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب: ۱۳
تصفیه مقدماتی: ۱۴
تصفیه اولیه: ۱۵
تصفیه ثانویه: ۱۵
سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز ۱۷
روش تصفیه: ۱۷
مشخصات فنی بخشهای مختلف تصفیه خانه: ۱۹
مخزن بیهوازی متعادل کننده: ۲۰
حوض هوادهی: ۲۰
حوض ته نشینی : ۲۰
مخزن تماس کلر: ۲۱
منابع: ۲۲

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: WORD