مقاله نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

مقاله نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

نگرش مدیریت یکی از عوامل موثر در اثر بخشی سازمان است در واقع مدییت اثر بخش می تواند با ترکیب و بهینه سازی منابع انسانی ، مالی ، مادی و فناوی باعث بهبود عملکرد سازمان شود. نگرش مدیریت در برابر اثر بخشی سازمان باید به شکی باشد که بتواند روی ابعاد مختلف سازمان تاثیر گذار باشد. این ابعاد شامل عملکرد ، کیفیت ، بهره وری ، خلاقیت ، نوآوری، رشد و توشعه و… هستند.

نگرش مدیریت در جهت بهبود این ابعاد مختلف باید باشد و این نگرش باید بر مبنای مفاهیمی مانند رهبری ، ارتباطات موثر ، مشارکت کارکنان ، برنامه ریزی مستمر ، کنترل کیفیت و مدیریت دانش و اطلاعات تاکید داشته باشد.

علاوره بر این مدیران باید بتوانند برای اثر بخی سازمان روی استراتژی های موفق و مطلوب کار کنند برای این منظور باید بتوانند با توجه به نیاز ها و محدودیت های سازمان راهکارهای جدید و نو آورانه ای برای بهبود عملکرد و افزایش توانایی سازمان پیشنهاد دهند.

نگرش مدیریت به اثر بخشی سازمان باید از چند جنبه متفاوت برای بهبود عملکرد ، بهره وری و کیفیت کار تلاش کند. برای این منظور مذیران باید با داشتن نگرشی مناسب بتوانند بهینه سازی منابع سازمان و بهبود عملکرد سازمان را تضمین کنند.

تعریف مفهوم نگرش مدیریت و اثر بخشی سازمان

نگرش مدیریت به مجموعه اعتقادات ، ارزش ها ، مفاهیم ، ایده ها و رویکردهایی گفته می شود که مدیران و رهبران در سازمان دارند و بر اساس آنها تصمیمات می گیرند و عمل می کنند این نگرش مدیریت بر تمامی جوانب سازمان اثر می گذارد و می تواند عامل تحلیل و پیش بینی عملکرد سازمان در اینده باشد.

اثر بخشی سازمان به میزان دستیابی به اهداف سازمانی و به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت خدمات یا محصولات سازمان تعریف می شود. با توجه به این که نگر مدیریت تاثیر بسزایی بر عمل کرد و اثر بخشی سازمان دارد مطالعه نگرش مدیریت و بهبود آن به عنوان یک موضوع مهم در مدیریت سازمان محسوب می شود.

اهمیت بررسی نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

بررسی نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان اهمیت بسیاری دارد این موضوع به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست سازمانها در رقابت بازار محسوب می شود. در واقع نگرش مدیریت بر عملکرد و اثر بخشی سازمان بسیار تاثیر گذار است.

اگر نگرش مدیریت درست و سازنده نباشد ممکن است باعث شکست سازمان و کاهش عملکرد ان شود. بر عکس نگرش مدیریت مثبت باعث بهبود عملکرد و افزایش اثر بخشی سازمان می شود.

مطالعه نگرش مدیریت در سازمانها برای بهبود عملکرد و افزایش اثر بخشی سازمانی بسیار حائز اهمیت است.

بررسی نگرش مدیریت در اثربخشی سازمان می تواند به مدیران و رهبران سازمان کمک کند تا نیازهای کارکنان را بهبود بخشد و محیط کار را بهتر کنند. این امر می تواند باعث افزایش رضایت کارکنان و بهبود فرایند کاری شود.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه:
نیروی فکری کارکنان را آزاد کنید:
مفهوم مدیریت
سیستم اطلاعات مدیریت چیست ؟!
تصمیم گیری
برنامه ریزی و تصمیم گیری
شکست در برنامه ریزی به معنای برنامه ریزی برای شکست است
مدیریت ارتباط با مشتری
تاثیر نوع شخصیت مدیران بر اثر بخشی همکاری بین گروهها
توسعه مدیریت یادگیری در سازمان
نتیجه گیری
منابع

Management Attitude Vs. Worker Attitude
Attitudes that Affect Job Performance
ATTITUDE AN IMPORTANT MANAGEMENT TOOL

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: WORD