پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی

پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی

پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی

پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی نظام کیفیت به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای مقاله خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

عنوان مطالب

فهرست تفصیلی-بخش 1
مقدمه 1
1-1- بیان مسأله پژوهش 2
1-2- قلمرو پژوهش (زمانی و مکانی 3
1-3- اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 4
1-4- هدف‌‌های پژوهش 5
1-5- سوال‌های پژوهش 6
1-6- معرفی متغیرها 8
1-7- تعریف واژه‌ها 8
1-8- تعریف عملیاتی متغیرها 11
1-9- روش پژوهش 11
1-10- ساختار گزارش 12
فهرست تفصیلی- بخش 2
3- روش پژوهش 47
3-1-تعریف روش پژوهش 47
3-2- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه 47
3-2-1- خصوصیات جامعه آماری 47
3-2-2- برآورد حجم گروه نمونه 48
3-3- ابزار پژوهش 49
3-3-1- ابزار اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی برودفوت و اشکنسی 49
3-3-2- ابزار سنجش گرایش به اثربخشی نظام کیفیت 51
3-3-3- اعتبار و روائی اندازه‌ها 52
3-3-3-1-اعتباریابی مقیاس‌‌های فرهنگ سازمانی و اثربخشی نظام کیفیت 52
3-3-3-2- رواسازی مقیاس‌‌های فرهنگ سازمانی و اثربخشی نظام کیفیت 53
3-4- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها 54
3-4-1-تحلیل واریانس 55
3-4-2- آزمون HSD توکی 55
3-4-3- ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
فهرست منابع

1-1- بیان مسأله پژوهش

موضوع پژوهش حاضر « بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت کیفیت نشان پارسیان و تأثیر آن بر اثربخشی نظام کیفیت از دید کاربران داخلی» می‌باشد.

«فرهنگ سازمانی[1] را در متون مدیریت به عنوان مجموعه‌ای از ادراکات، هنجارها و ارزشهای مشترکی دانسته‌اند که مورد پذیرش اعضای سازمان بوده و در عمق زندگی سازمانی جریان دارد» (الوانی، 1378، 30). مجموعه مورد نظر، که در واقع معرف شخصیت و هویت هر سازمان است، موضوع نسبتاً جدیدی است که از حدود دو دهه قبل در ادبیات مدیریت مطرح گردیده و به استناد پژوهش‌های فراوانی که در این باره صورت پذیرفته است تأثیر ویژه و تعیین کننده‌ای در موفقیت و شکست بسیاری از فعالیت‌های مدیریت و سازمان و از جمله نظام‌های مدیریت/تضمین کیفیت ایفا می‌نماید.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگوئی به سه سئوال مهم زیر است.
نخست، با توجه به الگوها و نظریه‌های نوین فرهنگ سازمانی چه فرهنگ سازمانی بر شرکت کیفیت نشان پارسیان حاکم است و این فرهنگ دارای چه ویژگی‌هائی است؟

دوم، آیا از دید معاونین، مدیران، کارشناسان و تکنیسین‌های شرکت به عنوان کاربران داخلی نظام تضمین کیفیت (که بر اساس الگوی استاندارد جهانی ISO 9000-1994 از بیش از دو سال قبل در شرکت مستقر و به مرحله اجرا درآمده است)، نظام اثربخشی ارزیابی می‌گردد یا خیر؟

سوم، آیا همان گونه که در مبانی نظری موضوع پژوهش اشاره شده، ارتباطی میان فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت کیفیت نشان پارسیان و نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت نسبت به اثربخشی این نظام وجود دارد یا خیر؟

1-2- قلمرو پژوهش (زمانی و مکانی)

فهرست منابع و مآخذ
الف)کتابها و مجلات فارسی:
1. آذر ، عادل، مؤمنی، منصور آمار و کاربرد آن درمدیریت (تهران:سمت، 1375، چاپ اول)
2. الوانی، سید مهدی، آئین‌ها و رسوم سازمانی، طریقی در شناخت فرهنگ سازمانی، مدیریت و توسعه، دوره اول، شماره 1،1378
3. ایران‌زاده، سلیمان، مدیریت فرهنگ سازمان (تبریز: مؤلف، 1377 ، چاپ اول)
4. اشنایدر، سوزان. سی و بارسو، ژاان – لوئی، مدیریت در پهنه فرهنگ‌ها، مترجمان: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، (تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379،چاپ اول)
5. پترسون، جیمز جی، ایزو9000 استاندارد جهانی کیفیت ، ترجمه، حسین ظهوریان با همکاری علیرضا متکلم، انتشارات رسا، 1375 (چاپ اول )
6. ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره‌وری (تهران: مؤسسه نشر ویرایش، 1380،چاپ سوم)
7. سدان، جان، سایه شک و تردید براستاندارد ایزو 9000، کیفیت و بهره‌وری، شماره سوم، تابستان 1377، صص57-59
8. شیولسون، ریچارد، استدلال آماری در علوم رفتاری، ترجمه و نگارش: علیرضا کیامنش، چاپ اول ـ جلد اول (مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1377)
9. شیولسون، ریچارد، استدلال آماری در علوم رفتاری، ترجمه و نگارش: علیرضا کیامنش، چاپ دوم ـ جلد دوم (مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1377)
10. حقیقی، محمدعلی و دیگران، مدیریت رفتار سازمانی، (تهران: انتشارات ترمه،1380، چاپ اول)
[1] – organizational culture

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: WORD