پاورپوینت ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ

پاورپوینت ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ

ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ Henry Mintzberg

مقدمه پاورپوینت
ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود.
نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رویت از کل فعالیت ها و فرآیند های سازمان است

ساختارهای سازمانی تحت تاثیر

 1. اهداف و استراتژی
 2. محیط
 3. تکنولوژی
 4. اندازه سازمان

ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند:
متغیرهای محتوایی معرف کل سازمان و جایگاه آن می باشند .این متغیرها می توانند مبهم باشند زیرا نشان دهنده ی سازمان و محیطی هستند که متغیرهای ساختاری درون آن قرارگرفته است. محیط و اهداف نمونه هایی مهم از متغیرهای محتوایی هستند.

متغیرهای ساختاری بیانگر ویژگی های درونی یک سازمان هستند و مبنایی به دست می دهند که می توان بدانوسیله سازمان ها را اندازه گیری کرد و ویژگی های ساختاری آنها را با هم مقایسه نمود.
پیچیدگی، رسمیت ،تمرکز نمونه هایی مهم از متغیرهای ساختاری می باشند.

چگونه باید چنین ساختاری را طراحی کرد؟
آیا برای طراحی آن راهی به نام بهترین راه هست؟

بخش های اصلی هر سازمان از نظر مینتزبرگ

مینتزبرگ اظهار می دارد که هر سازمان از پنج بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت اند از:

هسته ی عملیاتی (The operating core) : کارکنانی که درزمینه ی تولیدات ــ کالا یا خدمات ــ سازمان کارهای اصلی را انجام می دهند.
مدیران رده ی میانی (The middle line) : مدیرانی که بین هسته عملیاتی و مدیریت عالی سازمان ارتباط برقرار می کنند.
مدیران عالی (The strategic Apex) : مدیرانی که در راس هرم راهبردی جای می گیرند و کسانی که مسوولیت کل سازمان را بر عهده دارند.
متخصصان فنی (The strategic Apex) : تحلیل گرانی که عهده دار استانداردهایی در سازمان هستند.
نیروهای پشتیبانی (The support staff) : کسانی که وظیفه ی ستادی و پشتیبانی دارند و در پیوند با فعالیت های سازمان ، خدمات کمکی ارایه می نمایند.
و …

برخی کارکرد های پنج رکن اصلی سازمان

الف ) هسته ی عملیاتی: این هسته کارکنانی را در بر می گیرد که کار اصلی تولید فرآورده و دادن
خدمات را به گونه مستقیم به عهده دارند. این متصدیان چهار وظیفه ی بنیادی دارند.

 1. وارده های لازم را برای تولید تامین کنند.
 2. وارده را به فرآورده تبدیل کند
 3. فرآورده را بخش کند.
 4. برای امور مربوط به وارده عملیات و فرآورده ها ،خدمات لازم را فراهم کند.

ب) راس راهبردی : در برابر هسته عملیاتی راس راهبردی جای دارد. در این جا کسانی هستند که مسوولیت کلی سازمان را بر دوش می کشند و عهده دار امور کلی می باشند. مسوولیت انجام گرفتن ماموریت سازمان به عهده راس راهبردی می باشد. مسوولیت مزبوردر بر گیرنده سه دسته وظیفه است:

 1. وظیفه سر پرستی مستقیم
 2. وظیفه برون سازمانی
 3. روشن ساختن راهبرد (استراتژیک) سازمان

فهرست مطالب
مقدمه
بخش های اصلی هر سازمان از نظر مینتزبرگ
برخی کارکرد های پنج رکن اصلی سازمان
نحوی شکل گیری ساختار سازمانی
ساختار ساده در یک نگاه
ساختار دیوان سالاری ماشینی
دیوان سالاری حرفه ای
ساختاربخشی(واحد های مستقل)
ساختار ادهوکراسی (ویژه موقت)
پایان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: پاورپوینت