پرسشنامه سنجش انزوای اجتماعی

پرسشنامه سنجش انزوای اجتماعی

پرسشنامه استاندارد سنجش انزوای اجتماعی

پرسشنامه سنجش انزوای اجتماعی شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انزوای اجتماعی : از دیدگاه سیمن، انزوای اجتماعی واقعیتی است فکری که در آن فرد عدم تعلق. و انفصال کاملی را با ارزش‌های مرسوم جامعه احساس می‌کند. ( به نقل از مدرسی یزدی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش جهت سنجش متغیر انزوای اجتماعی، از سوالات پرسشنامه محقق ساخته انزوای اجتماعی استفاده کرده ایم.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مدرسی یزدی (1393) محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد. به این صورت که پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد،. روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مدرسی یزدی (1393)، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج هر یک از مولفه های پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD