پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی و ارتباطی

پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی و ارتباطی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و ارتباطی

پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی و ارتباطی شامل 38 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مهارت های اجتماعی و ارتباطی : مهارت های اجتماعی و ارتباطی عبارتست از مجموعه ای از رفتارهای هدفمند،. به هم مرتبط و متناسب با وضعیت که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد می باشند. ( هارجی و همکاران، 1392: 13؛ به نقل از معینی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
مهارت های اجتماعی و ارتباطی در این پژوهش عبارت است. از نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته مهارت های اجتماعی و ارتباطی ( معینی، 1393)کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه

مهارت های ارتباطی، جرأت ورزی، همکاری، خودگردانی، مقابله ای، قانونمداری،. گذران اوقات فراغت و شناسایی ارزش های جامعه را به عنوان خرده مقیاس های مهارت های اجتماعی و ارتباطی مورد سنجش قرار داده است. که بعداً در تحلیل داده ها، مجموعه ی مهارت ها در سه دسته ی مهارت های ارتباطی، جرأت ورزی و اجتماعی تقسیم بندی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش معینی (1393)، روایی پرسشنامه به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمین گردید. بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد. و نقطه نظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش معینی (1393)، برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود.

جدول ذیل ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیر پژوهش را نشان می دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر پژوهش در سطح قابل قبول و برای متغیر پژوهش یعنی مهارت های اجتماعی و ارتباطی برابر با 86/0 می باشد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی و ارتباطی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 38 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: 6
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD