پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان

پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان

پرسشنامه استاندارد سنجش خشونت علیه زنان

پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان حاج یحیی به نقل از امیری شمیلی شامل 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خشونت نسبت به زنان : عبارت از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حمله های بدنی، روانی،. جنسی و نیز اعمال فشار اقتصادی توسط عده ای از مردان نسبت به زنان خود یا دیگر زنان خانواده. ( فنی، 1378؛ به نقل از امیری شمیلی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نمره ای است که آزمودنی از پاسخ به پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان به دست می آورد.

مولفه های پرسشنامه

عامل اول که شامل ماده های 1 تا 16 می باشد خشونت روانی را می سنجد،. عامل دوم که شامل ماده های 17 تا 27 می باشد. خشونت فیزیکی را می سنجد، عامل سوم که شامل ماده های 28 تا 30 می باشد. خشونت جنسی و عامل چهارم که شامل ماده های 31 و 32 می باشد خشونت اقتصادی را می سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری شمیلی (1393) محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد. به این صورت که پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد. روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری شمیلی (1393)، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 86/0 به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF: دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD