پرسشنامه عملکرد معلمان دارنده

پرسشنامه عملکرد معلمان دارنده

پرسشنامه استاندارد عملکرد معلمان

پرسشنامه عملکرد معلمان دارنده 1389 شامل 27 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد : عملکرد به مجموعه توانایی ها برای انجام دادن کار با توجه به هدف ها . و شرح وظایف برای رسیدن به هدف های از قبل پیش بینی شده گفته می شود. که انجام کار ذهنی و بدنی با توجه به خواسته های مربوط به نحوه مطلوب رسیدن به هدف های مورد نظر نیز تعریف شده است. (مردانشاهی،1384؛ به نقل از دارنده، 1389).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عملکرد معلمان براساس شاخص های مندرج در فرم ارزشیابی معلمان می باشد،. که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد اندازه گیری قرار گرفته است .

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دارنده (1389) برای تعیین روایی پرسشنامه ها ، ازروایی صوری و محتو ا استفاده شد. نحوه ی کاربدین ترتیب بود که متخصصین این قلمرو یعنی روانشناسان و تعدادی از مدیران به بررسی سئوالات پرسشنامه پرداختند. و سپس استادان راهنما و مشاور آن را مورد بازبینی قرار دادند حذف و اضافه های لازم در این خصوص انجام شد. و در نهایت پرسشنامه، حاصل بحث و تبادل نظر با این متخصصین می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دارنده (1389) برای پایایی این پرسشنامه با اجرای پرسشنامه در نمونه آزمایشی با حجم 30نفر،. پایایی آن از طریق همسانی درونی و روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. بدین ترتیب پایایی پرسشنامه 92/0 بدست آمد .

مشخصات پرسشنامه عملکرد معلمان دارنده

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD