پرسشنامه عملکرد شغلی Vroom 1964

پرسشنامه عملکرد شغلی Vroom 1964

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی Vroom 1964 طراحی شده است و شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد شغلی : ظرفیت کارکنان برای انجام کارهای مختلف با توجه به الزامات شغل خود است. (سعید و همکاران، 2014).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عملکرد شغلی کارکنان نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان می دهند.

مولفه های پرسشنامه

پرسشنامه عملکرد شغلی کاملا موافقم موافقم بی نظر مخالف کاملا مخالف
1 عملکردم در شرایط مشابه بهتر از همکارانم است.
2 من از عملکردم راضی ام زیرا عمدتاً عملکرد عمدتاً خوب است.
3 عملکرد من در شرایط مشابه از کارکنان سازمان های دیگر بهتر است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سعید و همکاران (2014) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سعید و همکاران (2014) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 74/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه عملکرد شغلی Vroom 1964

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD