پرسشنامه نگرش نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت

پرسشنامه نگرش نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت

پرسشنامه نگرش نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت شامل 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش نسبت به بازیافت : به‌ عنوان احساس مثبت یا منفی در مورد شخص، شی، یا مسئله تعریف شده است. نگرش نسبت به بازیافت ارتباط بسیار نزدیکی به باورها، که اشاره به اطلاعات (دانش) فرد در مورد بازیافت دارد. (کولوموس و آیژمن، 2002؛ به نقل از چوپانی، 1392).

رفتار بازیافت : رفتارهای زیست محیطی، مجموعه ای از کنشهای افراد جامعه نسبت به محیط زیست است. که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایلات و آمادگی های خاص برای رفتار نسبت به محیط زیست را شامل می شود. (خوش فر و همکاران، 1388؛ ؛ به نقل از چوپانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش برای سنجش این متغیرها از یک مقیاس 15 گویه‌ای محقق ساخته بهره گرفته شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری(1392) به منظور بررسی روایی (محتوایی) پرسشنامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد. و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری (1392)، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که هر یک از ابعاد پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه نگرش نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD