پرسشنامه استاندارد مثلث شناختی بک CTI

پرسشنامه استاندارد مثلث شناختی بک CTI

پرسشنامه استاندارد مثلث شناختی بک (CTI) دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در  افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که از کاملا مخالف تا کاملا موافق نمره گذاری شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه
پرسشنامه مثلث شناختی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس، خرده مقیاس نگرش نسبت به خود  و نگرش نسبت به جهان و نگرش نسبت به آینده در داخل فایل میباشد. اعتبار همزمان پرسشنامه مثلث شناختی از طریق همبستگی معنی دار و با پرسشنامه ی افسردگی بک اثبات گردیده است.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD