پرسشنامه میزان مذهبی‌ بودن عبداله‌ زاده رافی

پرسشنامه میزان مذهبی‌ بودن عبداله‌ زاده رافی

پرسشنامه استاندارد میزان مذهبی‌ بودن

پرسشنامه استاندارد میزان مذهبی‌ بودن عبداله‌ زاده رافی 1393 شامل 43 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مذهبی بودن : یعنی اعتقاد قلبی و التزام عملی به دین به میزانی که بتوان گفت شخص واجد عنوان مذهبی بودن است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از مذهبی‌ بودن نمره ای است. که آزمودنی از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته مذهبی‌ بودن ( عبداله‌ زاده رافی، 1393) کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه
این پرسشنامه 7 عامل انجام اعمال مذهبی (6 سؤال)، باورهای فرد در مورد خدا (4 سؤال)،. باورهای فرد درباره نقش خدا در زندگی فردی (5 سؤال)، باورهای فرد درباره نقش دین در زندگی فردی (5 سؤال)،. شرکت در جشن‌ها و عزاداری‌های مذهبی (4 سؤال)، دلایل انجام رفتارها (4 سؤال) و زیارت قبور امامان و امام‌ زاده‌ها (3 سؤال) را می‌سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبداله‌زاده رافی (1393) برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. 3 تن از اساتید روانشناسی روایی محتوایی پرسشنامه را تأیید کردند. در پژوهش حاضر مقدار به دست آمده از آزمون KMO برابر با 91/0 بود. همچنین، شاخص بار تلت در سطح کمتر از 05/0 معنادار بود. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس روی گویه‌ها،. 7 عامل شناسایی شد که مقدار ویژه آن‌ها از یک بالاتر بود (معیار کیرز). این عامل‌ها 85/59 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می‌کنند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبداله‌ زاده رافی (1393) پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 برآورد گردید. که نشان از همسانی درونی بالای پرسشنامه است.

مشخصات پرسشنامه میزان مذهبی‌ بودن عبداله‌ زاده رافی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 43 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD