پرسشنامه استاندارد باورهای خودکارآمدی فردی

پرسشنامه استاندارد باورهای خودکارآمدی فردی

پرسشنامه باورهای خودکارآمدی فردی

پرسشنامه استاندارد باورهای خودکارآمدی فردی دارای 10 سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر باورهای خودکارآمدی فردی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است. که طیف آن از 1 تا 5 می باشد. و دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
باورهای خودکارآمدی : یکی از مکانیزم های نفوذ بر خود، باور به خودکارآمدی شخصی است. بر اساس نظریه شناخت اجتماعی بندورا، روانشناس مشهور،. خودکارآمدی به باورها یا قضاوت های فرد در مورد توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد. اگر فردی باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به دست آورد،. یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه وی برای انجام کار کاهش خواهد یافت. (بندورا ، 1997) .

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از باورهای خودکارآمدی فردی نمره ای است. که کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامه باورهای خودکارآمدی فردی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 80/0 گزارش شده است. (ریگز و نایت ، 1994).

روایی
اعتبار یاروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکرمی کنیم( سرمد و همکاران،1390). برای تعیین روایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کردیم. که ما برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی فردی ریگز و نایت در این پژوهش از نظرات اصلاحی اساتید استفاده شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD