پرسشنامه مبادله رهبر – عضو Graen et al 1982

پرسشنامه مبادله رهبر – عضو Graen et al 1982

پرسشنامه استاندارد مبادله رهبر – عضو Graen et al در سال 1982 طراحی شده است و شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مبادله رهبر عضو : این نوع از رهبری پایه ای برای تعریف کیفیت یک رابطه دوتایی بین رهبر و اعضای گروه کاری اش فراهم می کند. (سعید و همکاران، 2014).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از مبادله رهبر عضو نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه مبادله رهبر عضو می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سعید و همکاران (2014) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سعید و همکاران (2014) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 84/ درصد ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD