پرسشنامه صدای کارمند

پرسشنامه صدای کارمند

پرسشنامه استاندارد صدای کارمند

پرسشنامه دارای 6 سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر صدای کارمند می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است که طیف آن از 1 تا 5 می باشد. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
صدای کارمند : عبارت است از دامنه ای از روش هایی که کارمندان از طریق آن درباره اتفاقات درون سازمانشان با هم صحبت می کنند. و از طریق آن یک شبکه غیر رسمی تشکیل می دهند. ( فریمن و میدف ،1984) .

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از صدای کارمند نمره ای است که کارکنان به سوالات 6 گویه ای پرسشنامه صدای کارمند می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 90/0 گزارش شده است. (ریس و همکاران ، 2013).

روایی
اعتبار یاروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکرمی کنیم (سرمد و همکاران،1390). برای تعیین روایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کردیم. که ما برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه صدای کارمند ریس ، آلفس و گاتنبی در این پژوهش از نظرات اصلاحی اساتید استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه صدای کارمند

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 6 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD