پرسشنامه سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر انسجام خانواده یوسفی رازلیقی

پرسشنامه سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر انسجام خانواده یوسفی رازلیقی

پرسشنامه استاندارد سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر انسجام خانواده

پرسشنامه سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر انسجام خانواده یوسفی رازلیقی 1392 شامل 19 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ماهواره : ماهواره ها وسایل ارتباطی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پر قدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند. مهم ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می تواند تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به پوشش آن ها نیستند تحت پوشش در آورد. امروزه شبکه های ماهواره ای فراوانی بوجود آمده اند؛ از شبکه های علمی و تحقیقاتی و ورزشی گرفته تا شبکه های. … (ساعی، 1389، یوسفی رازلیقی،1392).

انسجام خانواده : انسجام دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد. انسجام خانواده، به عنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ، احساس همبستگی پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند.( سامانی، 1387، به نقل از یوسفی رازلیقی،1392).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یوسفی رازلیقی،1392) در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه حاضر پس از تدوین اولیه آن با 26 گویه به رویت استاد راهنما و مشاور رسید. و پس از حذف 6 گویه و اعمال اصلاحات لازم و استفاده از نظر (5) نفر از افراد صاحب نظر در نهایت با 19 گویه تأیید شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یوسفی رازلیقی (1392) برای پایایی پرسشنامه تدوین شده پس از اجرای آزمایشی بین 35 نفر با استفاده از فرمول ضریب همسان درونی سئوالها (آلفای کرونباخ). مقدار آن برابر794/0 محاسبه و تأیید شد. سپس پرسشنامه تدوین شده با احتمال 10% افت آزمودنی ها به تعداد 422 نسخه تکثیر و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. و در نهایت تعداد 384 پرسشنامه کامل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مشخصات پرسشنامه سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر انسجام خانواده یوسفی رازلیقی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 19 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD