پرسشنامه خود کنترلی 36 سوالی

پرسشنامه خود کنترلی 36 سوالی

پرسشنامه استاندارد خود کنترلی

پرسشنامه خود کنترلی کاشانی مطلق دارای 36 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خودکنترلی : مراقبتی درونی است که بر اساس آن، وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود. بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد. (جان بزرگی و همکاران،1387؛ به نقل از کاشانی مطلق، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
خودکنترلی : خودکنترلی در این تحقیق شامل دو نوع خودکنترلی اولیه (مثبت) و خودکنترلی منع کننده (منفی) برگرفته از مدل تانجی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). با عنایت به آنکه پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان بر گرفته از فرم کوتاه مدل تانجی می باشد. بنابراین استاندارد بوده و همچنین روایی این پژوهش با استفاده از پرسش نامه خبرگان تأیید گردید. (کاشانی مطلق، 1393).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاشانی مطلق (1393)، از آنجایی که آلفای کرونباخ . معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است. بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بعد از تکثیر پرسشنامه . و تحلیل نتایج اولیه توسط نرم افزار SPSS توسط مقدار آلفای کرونباخ ارزیابی می گردد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات پرسشنامه و با توجه به حجم نمونه که 357 بود، برای پرسشنامه خود کنترلی برابر 772/0 به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه خود کنترلی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 36 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD