پرسشنامه هوش معنوی برگرفته شده از مدل کینگ

پرسشنامه هوش معنوی برگرفته شده از مدل کینگ

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی برگرفته شده از مدل کینگ
پرسشنامه هوش معنوی برگرفته شده از مدل کینگ شامل 24 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش معنوی : شامل هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی و بیرونی و عملکردهای همراه با بصیرت و ملایمت و مهربانی می باشد. و توانایی به دست آوردن قدرتی که ما را برای رسیدن به رویاهایمان یاری می دهد. (کشمیری و عرب احمدی،1386: به نقل از کاشانی مطلق، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
هوش معنوی : منظور از هوش معنوی در این تحقیق ،ابعاد هوش معنوی، شامل تفکر انتقادی، معنا سازی شخصی،. آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی برگرفته از مدل کینگ (2008) در بین دانشجویان دانشگاه می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). با عنایت به آنکه پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان بر گرفته از مدل کینگ (2008)می باشد. بنابراین استاندارد بوده و همچنین روایی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه خبرگان تأیید گردید. (کاشانی مطلق، 1393).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش کاشانی مطلق (1393)، از آنجایی که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد. ابزار اندازه گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است.

بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بعد از تکثیر پرسشنامه و تحلیل نتایج اولیه . توسط نرم افزار SPSS توسط مقدار آلفای کرونباخ ارزیابی می گردد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات پرسشنامه و با توجه به حجم نمونه که 357 بود. برای پرسشنامه هوش معنوی برابر 8328/0 به دست آمد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 24 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD