پرسشنامه اعتماد نهادی

پرسشنامه اعتماد نهادی

پرسشنامه استاندارد اعتماد نهادی

پرسشنامه اعتماد نهادی اسکندری شامل 24 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اعتماد نهادی: در اعتماد نهادی، امین دیگر صورت شخصی ندارد و اعتماد متوجه ساختار های غیر شخصی است. البته این ساختارها در سطح خرد از افراد مشخص شکل گرفته اند. اما این افراد با توجه به ساختاری که در آن قرار گرفته اند، تعریف می شوند. استون از این نوع اعتماد با دو عنوان اعتماد مدنی و اعتماد نهادی یاد می کند. اعتماد نهادی را مربوط به نهاد های رسمی دولتی دانسته است. و اعتماد مدنی را به نظام های تخصصی مربوط می کند. (افشانی و دیگران، 1389: به نقل از اسکندری، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
برای سنجش و اندازه گیری مفهوم اعتماد نهادی و عملیاتی کردن این مفهوم، از مولفه های اعتماد به اصناف و اقشار شامل پرسنل نیروی انتظامی،. معلمان، اساتید دانشگاه، بنگاه داران، رانندگان تاکسی، پزشکان، مدیران سازمان های دولتی،. ارتشی ها، روزنامه نگاران، ورزشکاران، روحانیون، نمایندگان مجلس، هنرمندان و پاسداران و مؤلفه اعتماد به سازمان ها شامل شهرداری،. دادگاه ها، بانک های دولتی، بیمارستان ها و درمانگاه ها، اداره دارایی، هواپیمایی، آموزش و پرورش، کمیته امداد و صدا و سیما استفاده شد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اسکندری (1391) برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحب نظر علوم اجتماعی ( استاد راهنما و مشاور) مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اسکندری (1391)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حدمطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه اعتماد نهادی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 24 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD