پرسشنامه ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در منابع انسانی محصل جمشیدی

پرسشنامه ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در منابع انسانی محصل جمشیدی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در منابع انسانی

پرسشنامه ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در منابع انسانی محصل جمشیدی 1388 شامل 39 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سیستم اطلاعات مدیریت : سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمی‌ است جامع و یکپارچه ، کامپیوتری ،. کاربر ماشین که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی به مدیران در سازمان است. (صرافی زاده، پناهی، 1380، به نقل از محصل جمشیدی، 1388).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی: در پژوهش حاضر منظور از میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی نمره ای است. که نمونه‌ی آماری از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت به دست می‌آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محصل جمشیدی (1388) جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. بر همین اساس پرسشنامه اولیه به چند تن از اساتید و متخصان داده شد. که در نهایت آنها بر روی 39 سوال اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محصل جمشیدی (1388) برای سنجش پایایی پرسشنامه، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سوالات،. از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که ضریب 92/0 بدست آمد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 39 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD