پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف

پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی حاوی 30 سوال است. که توسط پالمر و استوف 2001 تهیه شده و دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پرسشنامه هوش هیجانی که متعلق به پالمر و استوف (2001) می باشد ابزاری خود اظهاری است که برای اندازه گیری هوش هیجانی در محیط کار استفاده می شود. روش کار این پرسشنامه بدین شکل است که ادراکات افراد از نحوه احساس، تفکر و اقدام در محیط کار را ارزیابی نموده و از ابتدا در این مسیر، اطلاعات هیجانی را مبنای عمل قرار میدهد.

این ابزار منبعث از بررسی تحلیل عاملی کلان می باشد که در بردارنده شش معیار هوش هیجانی است. پنج عامل از این ابزار دارای واریانس 58 درصد بوده و از این رو میتوان آنها را چارچوب اصلی این پرسشنامه تلقی نمود. اینها شامل، شناخت و اظهار هیجانی می باشد. این پرسشنامه متشکل از 30 گزینه می باشد و بر مبنای طیف پنج مقیاسی لیکرت پاسخ داده می شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی نمره اي است. كه کارکنان به سوالات 30 گویه ای پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 30 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD