مقاله قاچاق و عناصر آن

مقاله قاچاق و عناصر آن

تحقیق در مورد قاچاق

چکیده مقاله قاچاق و عناصر آن
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیر باز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده . و ملتی را از در آمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود. که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندی های خود عاجز و ناتوان گشتند.

به همین خاطراز یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند. و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت ها را بر آن داشت. که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

تعریف لغوی قاچاق

بخش اول کلیات
فصل اول تعاریف
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد . «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند). برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مقاله قاچاق و عناصر آن

تحقیق قاچاق

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است . «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود. و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

تعریف قانونی قاچاق

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی . و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» . و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، . مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی.

و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است. حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه . و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، . به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت . 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری،. مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده .  و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است.

مقاله قاچاق و عناصر آن

قانون مجازات مرتکبین قاچاق

«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن . و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور،. وارد کردن اشیای ممنوع الورود است.

به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود. و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است. به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».

گفتار سوم

تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

م (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید. که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز . مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده

تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند. بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود. اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.

گفتار چهارم

تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:
غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده . و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد.

تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

تعریف دیگری از قاچاق نشده است. و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه . و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».

تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (1977)

اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد. که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها . و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته. و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون 1977

عناصر تعریف عبارتند از:

 1. تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.
 2. گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (1) ماده (29) قانون امور گمرکی آمده است.
 3. فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.
 4. نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.
 5. کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول:

انواع قاچاق از نظر تعریف

قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند. قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود.

مقاله قاچاق و عناصر آن

انواع قاچاق

با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور . بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود.

با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه . و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول قاچاق ارز

ارز

ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است. و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند.

مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن. به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی . راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند.

قاچاق ارز

خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران،. در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است.

مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند. در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند.

و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد. یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود. قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.

قانون پولی و بانکی کشور

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی . را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود. ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

قانون پولی و بانکی کشور

به استناد ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا . و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد. لکن نیروی انتظامی به استناد بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.

گفتار دوم:

قاچاق کالای گمرکی و تجاری

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است. که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است. و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند.

مقاله قاچاق و عناصر آن

قاچاق کالای گمرکی و تجاری

احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد 1159 که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده. و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است.

این واژه دارای دو مفهوم است. در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود. در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود. که مسئولیت اجرای مقررات  ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.

گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری . و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.

از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:

 1. کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
 2. کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.
 3. کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند.

الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.
ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور . برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.

گفتار سوم سلاح و مهمات

قاچاق سلاح و مهمات بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی،. دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است. مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».

اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی،. تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی . از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود.

از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها . (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی . که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود. از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.

مقاله قاچاق و عناصر آن

قاچاق سلاح و مهمات اسلحه

اسلحه

«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل . و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت».

معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد. بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد. و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند.

عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند.

قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد. و مبارزه با آن دارای اهمیت است.

وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است. مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند. حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.

گفتار چهارم

آثار ملی و عتیقه جات

قاچاق آثار ملی و عتیقه جات آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود.

قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم. را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند.

هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور. در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد. که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب 1375 بدین شرح بیان داشته

 1. هر کسی اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها،. اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است. سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد. در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
 2. هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد. قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه. معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
 3. هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده. و مرتکب به حبس از 6 ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی. و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد. علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

گفتار پنجم

مواد افیونی و مخدر

قاچاق مواد افیونی و مخدر به استناد ماده 26 تا 32 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری،. حمل و نقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری. و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات،. انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می شود.

امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است. تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی. مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و … ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.

قاچاق مواد افیونی و مخدر

بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی). بسوی کشورهای اروپایی و امریکا است. و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طبق ماده 17 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب 1359 شورای انقلاب،. رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. و ماده 12 قانون تشدید مجازات مواد مخدر 1359 مقرر می دارد. «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم،. اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد.

گفتار ششم:

قاچاق اشخاص

سالانه میلیون ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می شوند. در خصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد. که جهان ظرف سالهای اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده. و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را  به خود جلب کرده.

مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، . هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند،. مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.

قاچاق انسان

الف-در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد. به حبس از (10-2) سال محکوم خواهد شد.
ب-چناتنچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد. مرتکب به (8-2) سال حبس و جریمه نقدی از 2500000 تا 1000000 ریال محکوم خواهد شد.

ج-چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد. که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (4-2) سال حبس محکوم خواهد شد.

د-در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (5-3) سال محکوم خواهد شد.
ه – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (3-1) سال محکوم خواهد شد.

مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است. در مرکز هر یک استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین،. گرانفروشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق بدست آورده اند اقدام نماید.

فصل سوم:

عناصر جرم قاچاق

بحث اول: عناصر عمومی
الف- عنصر قانونی
1-فعل مثبت مادی
2-فعل منفی (ترک فعل)
ب-عنصر مادی
ج-عنصر معنوی
1-توام با خلافکاری قاصدانه
2-از روی غفلت

مقاله در مورد انواع قاچاق

مقاله قاچاق

بطور کلی تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم کرده به شرح زیر است:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
در غیر اینصورت انتصاب وصف مجرمانه به آن خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود ».

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی شده باشد.
بنابراین مطابق این اصول هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود. مگر اینکه قبلا از طرف قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

مبحث دوم:

عنصر مادی

عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل می دهد. و می تواند از نوع فعل مثبت خارجی (Positive act) و یا ترک فعل (negative act) باشد.

غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم در آنها، آن است که اقدامی خلاف قانون کیفری بعمل آید. فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند نظیر سرقت،. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و یا ترک فعل باشد. مثل ندادن غذا به زندانی و یا اهانت و فحاشی (فعل کلامی) یا نگهداری مشروبات الکلی.

گفتار اول:

سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

در این مرحله ارتکاب جرم در ذهن مباشر محدود است یعنی هیچ گونه تجلی خارجی ندارد. و یک امر ذهنی است و خطری متوجه جامعه نیست. بنابراین سیستمهای قضایی در این مرحله مسئولیت و مجازاتی را متوجه فرد نمی دانند.

مثل اینگه شخص تصمیم بگیرد کالایی که در داخل گمرک دارد. بدون اظهار و بدون پرداخت حقوقی قانونی آن از گمرک خارج کند. قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده اند و ارتباط سیستم با جرم ندارند قابل مجازات نیستند.

چون هنوز عملی رخ نداده و فرد فقط فکری را در ذهن خود پرورانده که چون منجر به عمل نشده . مرز و خطری هم برای کسی ندارد قابل مجازات نیست.

گفتار دوم:

تهیه مقدمات ارتکاب جرم

تهیه مقدمات آن عملیاتی است که مقدمه ارتکاب جرم است. و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد. اما این مرحله فقط شامل تصورات ذهنی نیست بلکه شامل اعمال خارجی هم می باشد. به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و کلیدی می سازد.

این عملیات اگر عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد قابل تعقیب نیست. یعنی صرف تهیه مقدمات برای ارتکاب جرمی بدون اینکه جرم واقع شده باشد جرم و قابل مجازات نمی باشد.

ارتکاب جرم

خروج از مرحله تهیه مقدمات:
در این مرحله مرتکاب اقداماتی را انجام می دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارند. و اگر بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها دخیل نبوده آن قصد معلق شود. یا بی اثر بماند و جرم واقع نشود در واقع شروع جرم محسوب می شود.

و در این مرحله قانون حضور پیدا می کند. مانند اینکه مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون پرداخت عوارض نماید. و در درب خروج توسط مأمورین دستگیر شود که در این حالت ارتکاب شروع به جرم قاچاق محقق می شود.

گفتار سوم:

جرم تام

اگر جرم از مراحل مختلف عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به انجام جرم دست یابد. و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی، مادی، معنوی) تحقق یابد. جرم تام انجام شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی را در حد جرم انجام شده پیدا می کند.

جرم تام

و فرقی نمی کند که متهم به نتیجه مورد نظر خود رسیده باشد یا خیر. مثلاً در سقط جنین تا وقتی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود. سقط جنین انجام نشده اما مثلاً هرگونه اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب می شود.

فهرست مطالب
پیشگفتار ۵
چکیده ۷
بخش اول – کلیات ۹
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق ۹
تعریف قاچاق براساس قانون امورگمرکی: ۱۱
فصل دوم: انواع قاچاق ۱۳
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق ۱۴
گفتاردوم: ۱۶
قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۱۶
گفتارسوم ۱۸
قاچاق سلاح و مهمات ۱۸
گفتارچهارم: قاچاق آثارملی و عتیقه جات ۲۰
گفتارپنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر ۲۱
گفتارششم: قاچاق اشخاص: ۲۳

جرم انواع قاچاق

عناصر جرم قاچاق

فصل سوم: عناصرجرم قاچاق: ۲۴
مبحث دوم: عنصرمادی: ۲۶
گفتاراول: سیرتکاملی جرم تاعنصرمادی: ۲۶
گفتاردوم: تهیه مقدمات ارتکارب جرم ۲۷
خروج از مرحله تهیه مقدمات: ۲۷
گفتارسوم: جرم تام ۲۸
سیرتکاملی
جرم قاچاق ۲۸
مبحث سوم: عنصرمعنوی ۲۹
شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق: ۳۰
مبحث دوم: انواع ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور ۳۳
گفتاردوم: کالای وارده از طریق هوا ۳۴
گفتارسوم: کالای وارده از طریق خشکی ۳۵
گفتارچهارم: کالای وارده توسط مسافر ۳۶
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق براقتصاد کشور: ۳۷
آثارقاچاق براقتصاد و سیاستهای اجرایی دولت ۳۸
گفتاردوم: آثارمنفی قاچاق برسیاستهای بازرگانی: ۳۹
گفتارسوم: آثارمنفی قاچاق بردرآمدهای عمومی دولت: ۴۰
گفتارچهارم: آثارمنفی قاچاق برسلامت جامعه و مصرف کنندگان: ۴۱
مبحث دوم: آثارفرهنگی و اجتماعی پدیده قاچاق ۴۱
گفتاراول: تهاجم فرهنگی ۴۲
گفتاردوم: غارت هویت فرهنگی ۴۳
گفتارسوم: بحران درکانون خانواده: ۴۴
گفتارچهارم: تضعیف فرهنگ کار: ۴۴

علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله آن

علل و عوامل قاچاق کالا

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله آن ۴۶
ز-معطل ماندن کالابه مدت طولانی جهت رسیدن نوبت: ۴۸
ح-عدم کیفیت محصولات داخلی: ۴۸
ی: عدم نظارت و کنترل صحیح بر یگان های نظامی مستقر در مرز توسط رده مافوق: ۴۹
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی باقاچاق ۵۰
ج: سیاستگذاری درهدایت و اصلاح الگوی مصرف: ۵۱
هـ – ایجاد بازارچه های مرزی و مناطق آزاد: ۵۲
و-اقدامات فرهنگی و آشناکردن باآثارقاچاق: ۵۲
ز-تجهیز امکانات مبارزه باقاچاق: ۵۲
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده ۵۳
سازمانهای غیرقضایی ۵۳
قابل گذشت بودن جرم قاچاق: ۵۴
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه ۵۹
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه ۵۹
مبحث دوم: آثارتعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف ۶۱
گفتاراول: حق الکشف سازمان کاشف ۶۳
گفتاردوم: حق الکشف مأموران ۶۵
منابع ۷۰

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: WORD