مقاله نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها

مقاله نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها

نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها
چکیده مقاله
یکی از بزرگترین چالشهای تعاونی ها و شاید مهمترین موانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. این مقاله ضمن بیان روشهای گوناگون تامین منابع مالی تلاش دارد عواملی را که در مدیریت تامین منابع مالی دخالت دارند مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی
شرکت تعاونی ٬مدیریت مالی٬تسهیلات بانکی٬سرمایه اولیه٬صورت های مالی ٬عقود.

مقدمه
سرمایه عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تا سیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها نقش کلیدی دارد.اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی‌توان پایه گذاری کرد. پس از پایه گذاری فعالیتهای اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره‌برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش در آوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه‌گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت.با وجود نقش مهم سرمایه در اقتصاد،نکته‌اساسی کمیابی سرمایه است.نکته دیگر نگرانی مستمر تامین کنندگان سرمایه در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن است. بنابراین اگرشرکت تعاونی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تامین کنندگان سرمایه باشد،باید(مدیریت مناسبی بر منا بع مالی) اعمال کند. دراین مقاله روشهای گوناگون تامین مالی وعواملی که شرکت‌های تعاونی می با یست جهت مدیریت منا بع ما لی بکار ببرند مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست
چکیده
مقدمه
تعاون
منابع تامین مالی
نقش بانکها در تامین منابع مالی تعاونی ها
مرحله ایجاد یا تأسیس
مرحله رشد وبلوغ
مرحله ثبات
عوامل موثر در نحوه استفاده تسهیلات
نتیجه گیری
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: WORD