پاورپوینت مسعود سعد سلمان 149 اسلاید

پاورپوینت مسعود سعد سلمان 149 اسلاید

مسعود سعد سلمان

بخشی از پاورپوینت مسعود سعد سلمان

اهداف کلی درس
– آشنایی با زندگی و جنبه های ادبی ،اشعار و اندیشه مسعود سعد سلمان
– خواندن صحیح اشعار برگزیده مسعود سعد سلمان را با در نظر گرفتن ضوابط دستوری
– تشخیص معادل امروزی لغات ، ترکیبات و اصطلاحات به کار رفته در اشعار
– تشخیص آرایه های به کار رفته در اشعار مسعود سعد .
– تشخیص وزن اشعار .
– معنی کردن اشعار به زبان فارسی امروزی .
– درک اندیشه های مسعود سعد و انعکاس مسائل اجتماعی و تاریخی در اشعار او .

اشعار مسعود سعد سلمان

اشعار مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان
قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا
قصیده 2:دوش در روی گنبدِ خَضرا…
قصیده 3:دلم از نیستی چو ترسانی است
قصیده 4:چو مردمان شبِ دیرنده عزمِ خواب کنند…
قصیده 5:چون منی را فلک بیازارد
قصیده 6:باد خزان روی به بُستان نهاد…
قصیده 7:چو سوده دوده به روی هوا برافشانند
قصیده 8:فریاد مرا زین فلک آینه کردار…
قصیده 9:تخم گشت ای عجب مگر سخنم
قصیده 10:دلم ز اندُهِ بی‌حد همی نیاساید …

– علت اینکه مسعود سعد خود را به نای تشبیه کرده .
– تشخیص اینکه ابیات چه مطالبی را می خواهد بیان کند .
– تعیین موارد دستوری در اشعار .

ویژگی های شعر مسعود سعد سلمان

سبک شعر مسعود سعد سلمان

قصیده 1: چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا …
چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا
شادی ندید هیچ کس از نایِ بینوا

با کوه گویم آنچه از او پُر شود دلم
زیرا جواب گفته من نیست جز صدا

شد دید تیره و نخورم غم ز بهرِ آنک
روزم همه شب است و صباحم همه مَسا

اندُه چرا برم چو تحمّل ببایدم
روی از که بایدم که کسی نیست آشنا

هر روز بامداد بر این کوهسارِ تند
ابری به سان طور زیارت کند مرا

برقی چودست موسیِ عمران به فعل و نور
آرد همی پدید زجَیْبِ هواضیا

گشت اژدهای جانِ من این اژدهای چرخ
ورچه صلاح رهبر من بود چون عصا

بر من نهاد روی و فرو برد سربسر
نیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدها

در این حصار خفتنِ من هست بر حصیر
چون بر حصیر گویم ، خود هست بر حَصا

چون باز و چَرغ ، چرخ همی داردم به بند
گر در حذر غُرابم و در رهبری قَطا

بنگر چه سودمند شکارم که هیچ وقت
از چنگ روزگار نیارم شدن رها

زین سُمجِ تنگ چشمم چون چشم اَکمَهْ است
زین بام پست پشتم چون پشت پارسا

ساقط شدست قَوتِ من پاک اگر نه من
بر رفتمی ز روزنِ این سُمجْ باهَبا

با غم رقیقْ طبعم از آن سان گرفت انس
کز در چو غم درآید گویَدْش مرحبا

با روزگار قَمْر همی بازم ای شگفت
نایدش شرم هیچ که چندین کند دغا ؟

گر بر سرم بگردد چون آسیافلک
از جای خود نجنبم چون قطبِ آسیا

آن گوهری حسامم در دست روزگار
کاخِر برونم آرد یک روز در وَغا

درصد مصاف و معرکه گر کُنْد گشته‌ام
روزی به یک صِقال به جای آید این مضا

مسعودِ سعد! گردش و پیچش چرا کنی
در گردش حوادث و در پیچش عنا ؟

خودرو چو خس مباش به هر سرد و گرم دهر
آزاده سرو باش به هر شدّت و رخا …

شرح قصاید مسعود سعد سلمان

قصاید مسعود سعد سلمان

توضیحات
نای : (اول در مصراع اول) نی ، از سازه‌ های بادی .
بینوا : (اول در مصراع اول) بی‌آهنگ ، بی‌نغمه ، ساکت .
نای(دوم) : نام زندان سیاسی شاهان غزنوی– جناس تام .
بینوا : (دوم) بی‌توشه ، بین دو بینوا جناس تام- واج آرایی .
صدا : انعکاس صوت .
از او : از آن ، از نای .
تیره : سیاه ، نابینا .
مَسا : شام .
میان «روز و شب» و «صباح و مسا» آرایه طباق .
انده بردن : غصّه خوردن .
باییدن : لازم بودن . // روی : ظاهراً به معنی چاره .
روی از که بایدم ؟ : به چه کسی روی آورم .
تُند : تیز . // طور : کوه طور که در شبه جزیره سینا واقع است .
برق : آذرخش ، صاعقه .
دست موسی : از معجزات موسی (ع) .
موسی عمران : (اضافه بنوّت) موسی بن عمران .
به فعل و نور : از جهت کردار و درخشندگی . // جَیب هوا : (اضافه استعاری) ، گریبان هوا ، هوا. // ضیا : روشنایی ، نور .
اشاره است به آیه «وَ نَزَعَ یَدَهُ فَاذا هِیَ بَیْضَاءُ للناظرین» (شعرا 26/33) : دستش را بیرون آورد در نظر بینندگان سپید می‌نمو .
اژدها (azi- dahaka) : جانوری افسانه‌یی به شکل سوسمار بزرگ دارای دو بال که آتش از دهان آن می‌جهد . // اژدهای چرخ : (اضافه تشبیهی) یکی از صور فلکی نیمکره شمالی است .
صَلاح : نیکی و نیکوکاری . // عصا : منظور عصای موسی است ، میان دو اژدها جناس تکرار است .
نیرنگ : (nirang) سحر .
سِحْر : جادو کردن ، کنایه از شعر یا نثر عالی .
خاطر : قریحه . // طبع : قریحه شعری .
حصار : قلعه نای ، زندان نای . // حَصیر : زیراندازی که از نی یا برگ خرما بافند ، بوریا . // حَصا : سنگریزه. // در این بیت میان حصار و حصیر جناس اشتقاق (اختلاف مصوّت بلند) و میان حصار و حصا جناس مذیّل است .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 149

فرمت فایل: پاورپوینت