پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده به نقل از زارعی

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده به نقل از زارعی

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری قاسم زاده

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده 1384 به نقل از زارعی، 1388 شامل 53 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت زندگی کاری : به معنای تصور ذهنی و درک یا برداشت کارکنان سازمان از جذابیت فیزیکی و روانی محیط کاری است (رابینز، به نقل از مجردزاده کرمانی.1371).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

کیفیت زندگی کاری : نمره ای که فرد از پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری 53 ماده ای به کار رفته در این پژوهش کسب می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زارعی (1388) جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از شواهد اعتبار مرتبط با محتوا یا اعتبار صوری استفاده شده است. روایی این پرسشنامه قبلاً در تحقیق قاسم زاده (1384) توسط چندین نفر از متخصصین مشاوره شغلی تایید گردیده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پژوهش زارعی (1388) ، برای تعیین پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد. که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 93/0 و 75/0 بود, که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده می باشد.

مشخصات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده به نقل از زارعی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 53 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD