پرسشنامه استاندارد پیوند عاطفی مثبت به نقل از کریم پور 1392

پرسشنامه استاندارد پیوند عاطفی مثبت به نقل از کریم پور 1392

پرسشنامه پیوند عاطفی مثبت

پرسشنامه استاندارد پیوند عاطفی مثبت به نقل از کریم پور شامل 7 سوال است. و دارای تعاریف عملیاتی و مفهومی مولفه روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
یکپارچگی خود-برند : این واژه به قابلیت یک برند در بیان هویت فعلی و نیز دلخواه مصرف‌ کنندگان .و همچنین به توانایی آن در برقراری ارتباط با آنچه افراد به عنوان معنای عمیق‌ تری از زندگی درک می‌کنند. و ارزش‌ های حیاتی آنها اشاره می‌کند. بر این اساس مصرف‌کنندگان از یک برند بواسطه پاداش های درونی که خود احساس می‌کنند. و نه فقط پاداش‌های بیرونی و آشکار استفاده می‌کنند Batra et al, 2012)؛ به نقل از کریم پور، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق, سوالات 1 تا 7 به منظور سنجش یکپارچگی خود-برند طراحی شده اند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریم پور (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده . که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریم پور (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: مشخص نشده

فرمت فایل: WORD