پرسشنامه پایبندی و گرایش به دین

پرسشنامه پایبندی و گرایش به دین

پرسشنامه استاندارد پایبندی و گرایش به دین

پرسشنامه پایبندی و گرایش به دین شامل 6 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
پایبندی و گرایش به دین: میزان اعتقاد و عمل به مسائل اعتقادی، مناسکی و پیامدی، را می گویند (رضایی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
پایبندی و گرایش به دین در این تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته میزان پایبندی و گرایش به دین (رضایی، 1392) سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه
برای سنجش این متغیر با در نظر گرفتن ابعاد اعتقادی، مناسکی و پیامدی، شش پرسش طراحی شده است. که برخی از آنها در قالب مقیاس تنظیم شده اند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی (1392) به اعتبار قابل قبول در این پژوهش،. ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده. از بین شاخص های حاضر در پرسش نامه های موجود و آزمون شده قبلی، اقدام نمودیم. علاوه برآن،. تمامی گویه های استخراج شده در اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. اشتراک نظر آنها بر گویه ها، مبنی بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی (1392)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حدمطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه پایبندی و گرایش به دین

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 6 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD