پرسشنامه پاسخ توأم با نشخوار فکری 22 سوالی

پرسشنامه پاسخ توأم با نشخوار فکری 22 سوالی

پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری

پرسشنامه پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS نالن هاکسما و مارو شامل 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک پاسخ نشخواری: سبک پاسخ نشخواری یا نشخوار فکری نوعی روش تفکر است که فرد روی هیجاناتش تمرکز می کند. و قادر نیست روی فعالیتهای تمرکززدا که حواس را از آن افکار دور نگه می دارند تمرکز کند. و این امر خود باعث شدید شدن علائم می شود. (نولن- هوکسما، 1991، به نقل از موریسون و اُکانر ، 2008).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
متغیری است که با مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری (RRS) از پرسشنامه سبک های پاسخ (RSQ ) اندازه گیری می شود. مقیاس RSQ توسط نالن هاکسما و مارو در سال 1991 ابداع شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صفرزاده (1392). اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور . و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). این پرسشنامه توسط فتی (1384) در ایران ترجمه شده و لطفی نیا و همکاران (1386). ضرایب پایایی آن را با اجرا بر 54 نفر دانشجو با فاصله زمانی سه هفته،. 82/0 محاسبه کرده اند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نشخوار فکری 71/0 به دست آمد. (صفرزاده، 1392).

مشخصات پرسشنامه پاسخ توأم با نشخوار فکری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD