پرسشنامه نگرش و اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی 26 سوالی

پرسشنامه نگرش و اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی 26 سوالی

پرسشنامه استاندارد نگرش و اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی

پرسشنامه نگرش و اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی غلامی شامل 26 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش به تبلیغات اینترنتی : ساختاری عاطفی است که انعکاس دهنده ارزیابی های ذهنی نسبت به محرکهای تبلیغات میباشد. (هاپکینز و همکاران ، 2004؛ به نقل از غلامی، 1393).

اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی : اعتمادی است مبنی بر این که تبلیغات، منبع قابل اعتمادی برای اطلاعات محصولات و خدمات می باشد. و تمایلی را در فرد، برای انجام دادن فعالیتی براساس اطلاعات منتقل شده در تبلیغات، ایجاد می نماید. (ساه و همکاران ، 2009؛ به نقل از غلامی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از نگرش و اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه مذکور دریافت می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غلامی (1393) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غلامی (1393)، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) مولفه های پرسشنامه استفاده شده است. که نشان می دهد مولفه های پرسش نامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار هستند. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه نگرش و اعتماد نسبت به تبلیغات اینترنتی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 26 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD