پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی رابرت هلر

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی رابرت هلر

پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی رابرت هلر

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی رابرت هلر 1986 به نقل ایران نژاد 1392 شامل 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تغییر سازمانی : لیپیت تغییر سازمانی را چنین تعریف می کند توان بخشیدن به فرآیندهای عملیاتی . و نیروهای انسانی در سازمان برای بالا بردن کیفیت عملکرد ارگان های مختلف سیستم سازمانی. (طاهری لاری 1377؛ به نقل از به نقل ایران نژاد، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تغییر سازمانی: منظور از تغییر در این پژوهش نمره ای است. که از پاسخ آزمودنی به سوالات پرسشنامه تغییر سازمانی رابرت هلر (1932) بدست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ایران نژاد(1392) در این پژوهش نیز برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. بدین صورت که پس از تهیه و طراحی پرسشنامه، با نظرخواهی متخصصان و اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد. و پس از حذف و اضافه های لازم، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ایران نژاد (1392)، برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم 30 نفر پرداخته شد. و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شد که عدد  برای پذیرش تغییر بود و نشان از پایایی بالای ابزار است.

مشخصات پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی رابرت هلر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD