پرسشنامه نظام جبران خدمات 73 سوالی

پرسشنامه نظام جبران خدمات 73 سوالی

پرسشنامه استاندارد نظام جبران خدمات

پرسشنامه نظام جبران خدمات دانیال شامل 73 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بعد سازمانی : برساختارتمام ترتیبات موجود در یک سازمان اشاره دارد که از طریق آن رفتار کارکنان به سوی اهداف دلخواه سوق داده می شود.(معمارزاده و دیگران، 1391؛ به نقل از دانیال، 1393).

بعد اجتماعی : منظور مناسبات انسانی بین کارکنان مبتنی بر ویژگیهای فردی و اجتماعی است که افراد با خود به سازمان می‌آورند.(معمارزاده و دیگران، 1391؛ به نقل از دانیال، 1393).

بعد مدیریتی : بعد مدیریتی به اشاره به مولفه هایی دارد که در راستای پرورش استعدادها و پیشرفت شغلی،. بازخورد متناسب با عملکرد، امکان مشارکت در تصمیم گیری، برنامه های حمایتی مدیران و…موثر هستند.(معمارزاده و دیگران، 1391؛ به نقل از دانیال، 1393).

بعد روانشناختی: خصوصیات شخصی و نگرشهایی که شخص در انجام شغل خود اعمال می کند. نقش تعیین کننده ای در بهبود جبران خدمت کارکنان دارد. (معمارزاده و دیگران، 1391؛ به نقل از دانیال، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
بعد سازمانی : برای سنجش آن از 24 سوال در پرسشنامه (از سوال 1-24). رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

بعد اجتماعی : برای سنجش آن از 12 سوال در پرسشنامه (از سوال 25-36). رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

بعد مدیریتی : برای سنجش آن از 22 سوال در پرسشنامه (از سوال 37-58). رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

بعد روانشناختی : برای سنجش آن از 15 سوال در پرسشنامه (از سوال 59-73 ). رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دانیال (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دانیال (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 73 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD