پرسشنامه میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری 18 سوالی

پرسشنامه میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری 18 سوالی

پرسشنامه استاندارد میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری CRM پاک نظر شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
پذیرش ارتباط با مشتری CRM : پذیرش راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود. در نهایت رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کسب و کار است. ( انگوین و همکاران، 2007).

مدیریت ارتباط با مشتری واژه ای برای مجموعه متدولوژی ها، فرایندها، نرم افزار و سیستم هایی است. که به موسسات و شرکت ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریان کمک می کند. (برنت و همکاران، 2002؛ به نقل از پاک نظر، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق میزان امتیازی است که کارکنان بانک از مقیاس اندازه گیری سطوح تعامل در سوالات 1 تا 18 بخش اول پرسشنامه کسب نموده اند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
در این پژوهش از گویه های پیشنهادی سین ( سین و همکاران، 2005) که تحت چهار حیطه کلی مشتری مداری،. سازمان دهی براساس CRM، مدیریت دانش و استفاده از تکنولوژی طراحی شده است، استفاده گردید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پاک نظر (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش پاک نظر (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD