پرسشنامه مقیاس افتراق مفهومی مدیریت تورجی پور

پرسشنامه مقیاس افتراق مفهومی مدیریت تورجی پور

پرسشنامه استاندارد مقیاس افتراق مفهومی مدیریت

پرسشنامه استاندارد مقیاس افتراق مفهومی مدیریت تورجی پور 1388 شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت مشارکتی : شیوه مدیریت مشارکتی به روشی اطلاق می‌شود که در آن بر، تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری،. ساختار و نظارت مشارکتی تاکید می‌شود.(نقوی1382؛ به نقل از تورجی پور، 1388).
مدیریت متعادل : شیوه مدیریت متعادل به روشی اطلاق می‌شود که ترکیبی از خصوصیات مدیریت مشارکتی و سنتی را دارا می‌باشد. (عالی، 1379؛ به نقل از تورجی پور، 1388).
مدیریت سنتی : شیوه مدیریت سنتی به روشی اطلاق می‌گردد که در آن بر، تصمیم گیری،. ارتباطات، رهبری، ساختار و نظارت سنتی تاکید می‌شود. (تصدیقی، 1380؛ به نقل از تورجی پور، 1388).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

مدیریت مشارکتی: در این تحقیق منظور از مدیریت مشارکتی نمره ای است که از سوالات 1 تا 26 از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید. که عبارت است از کسب نمره بین (182-105).

مقیاس افتراق مفهومی مدیریت
مدیریت متعادل: در این تحقیق منظور از مدیریت متعادل نمره ای است که از سوالات 1تا 26 از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید. که عبارت است از کسب نمره بین (104-79) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.

مدیریت سنتی: در این تحقیق منظور از مدیریت سنتی نمره ای است که از سوالات 1تا 26 از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید. که عبارت است از کسب نمره بین (78-1) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.

مولفه های پرسشنامه
طیف افتراق مفهومی 7 درجه ای تنظیم گردیده و پنج بعد (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) را اندازه گیری می‌نماید. سوالات (1-5) به بعد تصمیم گیری، (6-10) به بعد ارتباطات، (11-16) به بعد رهبری،. (17-22) به بعد ساختار و (23-26) به بعد کنترل اختصاص دارند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تورجی پور (1388) جهت تعیین روایی مقیاس افتراق مفهومی مدیریت،. پس از تنظیم مقیاس، نظرات تعدادی از اساتید (استاد راهنما و اساتید مشاور).

و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده در خصوص روایی محتوایی مقیاس بررسی و پس از احراز این نوع روایی برای تحلیل روایی سازه ای مقیاس از روش تحلیل گزینه استفاده شد. و با کمک نرم افزار SPSS ضریب همبستگی بین نمره هر سوال، با نمره کل پرسشنامه محاسبه شد. که در 26 مورد بالاتر از 25/ . و در سطح 1./ . و بالاتر معنی دار بوده است و تنها همبستگی دو سوال کمتر از 25/0 بود که این دو سوال از پرسشنامه حذف گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تورجی پور (1388) برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که نتایج در جدول ذیل آمده است.

مشخصات پرسشنامه مقیاس افتراق مفهومی مدیریت تورجی پور

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD